Norge har fått sin helseportal

Norge har fått sin helseportal

Helseministeren håper den nye nettsiden vil involvere brukere og pasienter.

Norge og hele verden går mot en ny innretting av helsesektoren, der it spiller en sentral rolle. Ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog vil de neste ti årene skrives inn i historiebøkene som perioden helsevesenet gikk inn i en heldigitalisert hverdag.

- Vi vil se tilbake på dette tiåret som tiden det digitale verktøyet ble reelt tatt i bruk. Det vil gi en enorm endring, sier han.

Guldvog sier dette onsdag, på lanseringen av den nye helseportalen helsenorge.no. Lanseringen ble åpnet av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Vi har store planer for samhandling i Norge. Fastleger og sykehus må kunne kommunisere på nye måter. Vi har nødt til å ha fokus på it, sier hun.

Kvalitetssikret

Helsenorge.no vil inneholde veivisere til helse og sunnhet, helserelaterte rettigheter og helsetjenesten, samt informasjon om sykdom og behandling. Det betyr i første omgang mye faglig informasjon, både for helsepersonell og for brukere/pasienter.

- Vi har nå et verktøy som gir faglig kvalitetssikret helseinformasjon. Det betyr den norske befolkningen ikke lenger er avhengig av tabloide aviser som forteller dem om hva som er sunn mat, hva er farlig og hvordan man kan oppnå bedre helse, sier helseministeren.

Strøm-Erichsen påpeker også at det er en lang vei å gå.

- Da jeg ble helseminister ble jeg litt overrasket. Helsesektoren er en av verdens mest teknologitunge bransjer. Alle sykehus er stablet full med teknologi. Men når det gjøder de administrative systemene kommer vi til kort, sier hun.

Her fikk it-leverandørene et lite sleivspark. Helseministeren påpeker at en del av problemene som Norge sliter med, er relatert til små norske it-selskaper som har fått for store oppgaver.

- En del leverandører som har levert it-systemer til helsesektoren, har ikke hatt verdens største ressurser. Det gir oss noen utfordringer. Derfor jobber vi hardt med standarder for å unngå det i fremtiden, sier hun.

Styrker brukermedvirkning

Helsenorge.no skal informere om hva som bidrar til helse, som for eksempel kosthold og fysisk aktivitet – og ta opp temaer som for eksempel graviditet og psykisk helse. Nettstedet har også en oversikt over de ulike helsetjenestene.

- Samtidig skal helsenorge.no fortelle pasienter og brukere hvilke rettigheter de har, sier Strøm-Erichsen.

Dagens lansering av helsenorge.no er ifølge helseministeren og Helsedirektoratet bare et startskudd. Portalen skal gradvis bygges ut med flere tjenester. Et viktig mål er også å styrke brukermedvirkning i helsetjenesten.

- Selvbetjeningstjenester blir et viktig satsningsområde fremover, og jeg håper vi kan lansere tjenesten ”mine egenandeler” og ”mine resepter” på nettsiden i løpet av året.

Helsenorge.no er en del av arbeidet med å styrke it-satsingen i helse- og omsorgstjenestene. Helse- og omsorgsdepartementet skal lage en stortingsmelding om helsetjenester i en digital hverdag.

- Helsetjenesten må i større grad enn i dag involvere brukere og pasienter. Jeg mener at pasienten må settes i stand til å være en aktiv deltaker i spørsmål rundt sin egen helse. Det betyr blant annet at vi må satse sterkt på digitale tjenester, sier helse- og omsorgsministeren.

Tjenester kommer

Helseportalen er foreløpig en ganske flat side med enveis informasjon fra myndighetene til helsepersonell og borgerne. Fra hovedsiden blir man loset inn på fem delområder, Helse og sunnhet, Sykdom og behandling, Helsetjenester, Rettigheter og Selvbetjening. De første fire omfatter stort sett informasjon. Men selvbetjeningsdelen har potensial til å vokse til en moderne digital portal.

- Her vil det bli tjenester. Etter hvert vil dette også være inngangen til innsyn i pasientjournaler, sier Christine Bergland, divisjonsdirektør Ehelse og it i Helsedirektoratet.

Bergland påpeker at det vil ta tid, men hun ønsker å sette fart på sakene.

- Det vil være en endring i rollene for både pasienter og leger. Det tar tid. Men samtidig kan vi ikke vente til løsningene og menneskene er modnet. Ved å tvinge frem innsyn vil det også øke kvaliteten betraktelig, sier hun.

- Imponerende tempo

En første reaksjon helseportalen Helsenorge.no er allerede inne. Teknologirådet er raskt ute med en vurdering.

- Dette er et viktig steg for pasientene – det bringer oss inn i en ny tid med nye muligheter, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, i en pressemelding.

Ifølge Tennøe var en ekspertgruppe nedsatt av Teknologirådet som våren 2010 lanserte ideen om helseportal. Departementet tok ideen, og et år etter blir portalen lansert.

- Jeg er imponert over hvor raskt departementet har gått fra idé til realisering av portalen. Dette er politikk og byråkrati på sitt beste, sier han.

Likevel mener Tennøe at den må utvikles videre. Han trekker frem fire områder Teknologirådet har vært opptatt av.

Pasientene får elektronisk tilgang til egen pasientjournal. Dette vil gi pasienten større innsyn og kontroll over egen helse, og gjøre livet som syk enklere. Portalen bør også inneholde mer kvalitetsinformasjon om helsetjenestene, både om fastleger, kommune- og spesialisthelsetjeneste, mener Teknologirådet.

Rådet synes også at pasienter bør få mulighet til å gi tilbakemelding på helsetjenester de har brukt. Slik vil pasienterfaringer bidra til å utvikle helsevesenet, og vil være relevant når andre pasienter skal bruke sitt frie helsevalg.

Teknologidirektøren mener også at pasienter gjennom portalen bør få mulighet til å snakke med for eksempel fastlege eller spesialist på nett.

- Erfaring fra andre land viser at dette gjør helsetjenesten mer effektive og bidrar til at folk ikke trenger møte opp på for eksempel legekontoret. I Danmark er dette allerede en realitet, sier Tennøe.