Norge jumbo i Norden

Norge jumbo i Norden

Norge er dårligere enn de andre nordiske landene til å legge til rette for internett-kommunikasjon med offentlig forvaltning.
Norge er blant de landene som har kommet lengst i tilretteleggingen for at befolkningen kan bruke internett for å kommunisere med offentlig forvaltning. Men den norske forvaltningen ligger etter Sverige, Danmark eller Finland. Og sakker stadig akterut. EU-kommisjonen har bestilt rapporten som et ledd i sitt initiativ "eEurope", som tar sikte på å tilrettelegge offentlige tjenester for Internett med den hensikt å forenkle bruken både for privatpersoner og næringsliv. Elektronisk offentlig forvaltning er et prioritert arbeid både i EU og i Norge.

I Norge drives e-forvaltnings-initiativet som et ledd i "eNorge 2005", som er en samlet plan for Regjeringens it-politikk. E-forvaltningsinitiativet i Norge sees også som et viktig ledd i omstillingsarbeidet i offentlig sektor.

Rapporten er den fjerde siden 2001 og omfattet 15 medlemsland samt Norge, Island og Sveits. Undersøkelsene som danner grunnlaget for rapporten ble gjennomført i oktober 2003.

Typiske rutinemessige offentlige tjenester ble gjennomgått for å kartlegge hvorvidt tjenestene kunne gjennomføres via nettet. Det ble skilt mellom tjenester for privatpersoner (så som kjøretøyregistrering, utskrift av fødselsattest, flyttemelding osv.) og tjenester for næringslivet (f.eks. bedriftsskatt, moms, selskapsregistrering, og statistikkinnsendelse).

Graden av sofistikasjon (fra enveis informasjonskanaler via toveis interaktivitet til komplett Internett-basert saksbehandling), ble også testet.

Europeiske funn

Undersøkelsen bringer på det rene at offentlige tjenester for privatpersoner ikke er like godt tilrettelagt for internett-bruk som tjenester for næringslivet. Mens 32 prosent av tjenestene rettet mot privatpersoner er tilgjengelige på internett, er tallet for tjenester rettet mot næringslivet 63 prosent.

Luxembourg er det eneste av landene dekket av undersøkelsen som ikke har minst 25 prosent av sine offentlige tjenester på nett.

De aller fleste land har, for de tjenester som er tilgjengelige på nett, beveget seg videre fra enveis informasjon til interaktivitet og toveis kommunikasjon.

Danmark har tilrettelagt flest tjenester fullt ut for Internett-bruk (nesten 75 prosent). Østerrike er nest best. Sverige er nr. 3, men har kommet lengst med hensyn til sofistikasjon av de tjenester som er lagt på nett. Seks land har mer enn 50 prosent av sitt offentlige tjenestetilbud på nett.

Nummer sju

Norge er bedre enn gjennomsnittet av europeiske land både når det gjelder antallet tjenester som er tilgjengelige for internett-bruk, og graden av sofistikasjon. Norge har ca. 45 prosent av sine tjenester fullt tilgjengelige på internett og er nummer syv på en rangering over hvilke land som har tilrettelagt flest tjenester fullt ut for nettet.

Disse nett-tilgjengelige tjenestene har en sofistikasjonsgrad på 75 prosent. Sverige, Danmark, Finland, Østerrike og Irland har mer sofistikerte tjenester enn Norge. Felles for Norge og disse landene er ifølge undersøkelsen, at tjenestene er kommet såvidt langt at de tilbyr enda mer enn toveis interaktivitet.

Minst utvikling

15 av 18 tjenester hadde en form for internett-tilrettelegging, men bare seks var fullt tilrettelagt for internett. Disse seks tjenestene er ligning, jobbsøk, arbeidsledighetstrygd, studielån, offentlige biblioteker og immatrikulering i høyere utdannelse. Som Europa for øvrig, legger forvaltningen bedre til rette for næringslivet enn privatpersoner. Av åtte testede tjenester hadde Norge syv med internett-tilrettelegging. Av disse var fire fullt tilrettelagt for internett.

Norge er blant de fire landene som i løpet av de to siste årene har utviklet seg minst. Mens Østerrikes offentlige tjenestetilbud på nett er blitt over 40 prosentpoeng mer avansert enn i 2001, har Norges tjenester blitt litt over 10 prosentpoeng mer avanserte.

- Norge har sakket akterut i forhold til andre land. Norge anvender vanligvis ny teknologi tidlig, dette gjaldt også online-teknologien som er nødvendig for enkel e-forvaltning. Men avanserte internett-løsninger krever endring ikke bare av teknologi, men det viktigste av alt er mennesker og av arbeidsprosesser. Og det krever samhandling mellom enheter, i dette tilfellet offentlige etater. Når det kommer til endring av arbeidsrutiner og gjennomføring av endringsprosesser har Norge en tradisjon for å være unnvikende, sier salgs- og markedsdirektør Sverre Weisteen i Cap Gemini Ernst & Young i Norge.