Norske skoler stryker på it

Norske skoler stryker på it

Ti elever per pc må bruke gammeldags isdn. Enkelte har ikke internett i det hele tatt.
Den digitale utstyrssituasjonen i den norske skolen bedrer seg stadig, men skolen henger likevel langt etter resten av samfunnet. På en tredjedel av grunnskolene er fordelingen mer enn ti elever per pc. Mange skoler har ennå ikke tilgang til internett, andre steder er forbindelsen basert på en isdn-linje.

Fra neste høst skal digitale ferdigheter bli en del av fem grunnleggende ferdigheter norske elever skal beherske, på lik linje med å skrive, regne og lese. Bruk av internett/pc skal integreres i alle fag. Men mange skoler er langt fra en situasjon der planen kan gjennomføres.

Utdanningsdirektoratet har laget rapporten som forteller om den tekniske situasjonen i den norske skolen. I snitt er det 6,5 elever per pc i grunnskolen. For å tydeliggjøre hva tallet betyr, har direktoratet beregnet at hver elev i realiteten har alenetilgang til pc i drøyt fire timer av sin skoleuke. Dette umuliggjør en faglig integrering av digitale hjelpemidler i alle fag, slik læreplanen forlanger.

Et felles løft

SV har for fjerde gang lansert skolesatsing som sin viktigste valgkampsak. De mener tallene fra departementet understreker behovet for et løft for den norske skolen, og de mener det er nødvendig med et spleiselag, der staten også bidrar direkte med støtte.

-- Den sittende regjering skal løse skoleutfordringene uten å tilføre mer ressurser. De nye læreplanene er gode, men lar seg ikke realisere uten en skikkelig vitamininnsprøyting i form av bevilgninger til skolen, mener SVs Øystein Djupedal.

Djupedal poengterer at den norske skolen for mange elever fremstår som et teknisk museum. Hjemme har de oppgradert utstyr og nett-tilgang, slik er det ikke i deres skolehverdag.

-- Fagre planer løser ikke denne utfordringen. Staten selv må på banen å sette minstemål for den tekniske situasjonen, og de må bidra til at vi får en felles standard i skolen som vi alle kan være bekjent av, understreker Djupedal.

Skoleeiers ansvar

Helge Ole Bergesen er statssekretær for Kristin Clemet. På vegne av partiet Høyre poengterer han at den tekniske situasjonen i den norske skolen stadig blir bedre.

-- Men den kan bli enda bedre. Fra neste høst trer de nye læreplanene i kraft. Innen den tid må skoleeier sørge for at skolen er utrustet slik at de kan oppfylle de krav læreplanene setter til opplæringen, poengterer Bergesen.

Regjeringen og Høyre legger vekt på at situasjonen i skole-Norge er et kommunalt ansvar, og at det er uaktuelt for myndighetene å gripe inn med ekstra stimuli i denne sammenheng.

-- Der vi derimot vil bidra med ekstra ressurser er til oppgradering av lærerenes kompetanse. I løpet av reformperioden for vårt kunnskapsløft skal det brukes to til tre milliarder kroner på dette. Dette er historiens største løft for økt kompetanse, mener Bergesen.

-- Det er ikke antall pc-er i skolen som begrenser utviklingen, men lærerenes kompetanse til å ta verktøyet i bruk i alle fag, og deres evne til å bruke utstyret som et godt pedagogisk virkemiddel. Derfor er det til dette området vi styrer ressursene, forklarer Bergesen.