Ny formulering mot spam

Ny formulering mot spam

Sist fredag la regjeringen frem et forslag om at dagens regler mot spam skal implementeres i markedsføringsloven.
Dette skriver JussNett Avis i sitt nyhetsbrev. I et forsøk på å begrense mengden av uønsket e-postreklame - spam, fremmet Regjeringen i statsråd fredag en lovproposisjon om endringer i markedsføringsloven. Lovforslaget er en oppfølging av EUs direktiv om personvern og elektronisk kommunikasjon, skriver avisen.

Forslaget er fremmet i Odelstingsproposisjon nr. 92 (2003-2004), og gjelder elektronisk reklame til mottaker som ikke har bedt om det.

Regjeringen begrunner ønske om å lovfeste forbud mot spam, med det økende problem uønsket epost er. I følge tall fra EU utgjorde problemet i 2001 syv prosent av all internettrafikk. I 2004 har dette steget til over 50 prosent av all internettkommunikasjon.

Dagens formulering i markedsføringsloven er at det er forbudt å sende reklame til forbruker via e-post, tekstmelding til mobiltelefon (sms), telefaks m.m. uten at mottakeren på forhånd har gitt sin tilslutning til det. Det nye i regjeringens forslag er at begrepet "forbruker" i loven blir erstattet med "fysiske personer".

Dessuten foreslås et nytt ledd i markedsføringsloven som gir markedsføreren rett til, på visse betingelser, å gjøre unntak fra kravet om forhåndstillatelse ved markedsføringsmeldinger til egne kunder.