Nye krav til forretningssystemer

Nye krav til forretningssystemer

Tom Siebel mener det er fem hovedtrender som driver kravene til nye forretningssystemer.
Teknologimarkedet tenderer til å bevege seg i sykluser drevet av periodiske endringer av kundenes krav. I dag ser vi en slik endring. Fem hovedtrender driver frem nye kravspesifikasjoner til forretningssystemer:

--Økt fokus på totale levetidskostnader, TOC (Total Cost of Ownership)
--Konvergens mellom to industristandarder for teknologiplattformer - J2EE og Microsoft .NET 
--Økt interesse for bruk av vertsstyrte (hostede) løsninger
--Behovet for å dra nytte av eksisterende it-investeringer gjennom integrasjon 
--Etterspørsel etter forretningsintelligens i sanntid

Den totale levetidskostnaden er alltid en viktig faktor i beslutninger om it-investeringer, men dagens økonomiske klima betyr at bedriftene setter enda større krav til høyere avkastninger på sine investeringer. Kundene forventer at teknologileverandørene kontinuerlig forbedrer sine produkter når det gjelder pris/ytelse. For forretningssystemer ) der den initielle investeringen i lisenser kun står for en brøkdel av den totale levetidskostnaden ) må leverandørene stadig strebe etter å redusere kostnadene for de deler som står for 85-90 prosent av de totale levetidskostnadene, deriblant installasjon, konfigurering, integrasjon, og oppgraderinger.

Støtte for bransjestandarder til teknologiplattformer: Markedet konvergerer mot to plattformer, dels Java 2 Enterprise Edition (J2EE), som støttes av IBM, Sun, HP med flere, og dels Microsofts .NET. Begge plattformene er basert på web services, et sett bransjestandarder som gjør det mulig for ulik programvare å samvirke over et nettverk, men med forskjellig tilnærmingsmåter. I stedet for å velge det ene eller det andre, velger imidlertid de fleste organisasjoner å innføre begge plattformene. Dagens forretningssystemer må derfor kunne fungere i både J2EE- og .NET-miljøer.

Hostede løsninger: En betydelig global trend innen forretningslivet er bruk av outsourcing for å redusere kapitalinvesteringer og løpende kostnader til vedlikehold av infrastruktur. For forretningssystemer betyr fremveksten av markedet for disse tjenestene at organisasjoner kan leie applikasjoner av en tjenesteleverandør via internett ) på samme måte som kjøp av telefoni og elektrisk kraft ) uten store kapitalinvesteringer. Et slikt betal-etter-forbruk alternativ gir flere fordeler, som å komme rask oppstart, ingen engangsinvestering og stor fleksibilitet i forbindelse med økt eller redusert behov. Installasjoner på innomhus gir bedriften andre fordeler, som total kontroll over bedriftens data (fordi ingen data havner utenfor bedriftens vegger, i motsetning til ved bruk av outsourcing), mer funksjonalitet og muligheten til å støtte komplekse forretningsprosesser via integrasjon av flere applikasjoner.

Mange organisasjoner ønsker imidlertid å kunne ta i bruk begge variantene i en såkalt hybridløsning. Den gjør det mulig å kombinere en installasjon på stedet for visse forretningsområder og hostede løsninger for andre. I årene som kommer tror vi at en slik hybridmodell vil bli et fundamentalt krav til forretningssystemer.

Dra nytte av eksisterende it-investeringer gjennom integrasjon: Den typiske, globale bedriften i det 21 århundre har ca. 50 programvareapplikasjoner i sitt it-miljø, men det finnes også dem som har mange flere. For eksempel har Marriott omtrent 700 applikasjoner, mens General Motors har over 5000.

Hver virksomhet jeg har besøkt de siste årene har gitt uttrykk for et sterkt ønske om å få en økt avkastning av disse investeringene ved å gjøre det mulig å dele data og funksjonalitet mellom ulike applikasjoner. Hindringen har vært den store kostnaden med å integrere disse systemene, en oppgave som tradisjonelt har medført en stor del manuelt arbeid og dyre punkt-til-punkt integrasjonsmetoder. De siste årene har vi sett gjennombrudd i utviklingen av integrasjonsløsninger som baserer seg på åpne bransjestandarder og som eliminerer behovet for kostbare punkt-til-punkt integrasjoner.

IBM, Microsoft, HP og andre ledende teknologiselskaper har sammen med Siebel Systems utviklet et sett åpne bransjestandarder og integrasjonsarkitekturer kalt Universal Application Network (UAN). I de nærmeste årene vil vi få oppleve hvordan standardbaserte løsninger som UAN kraftig vil drive ned kostnadene og kompleksiteten i applikasjonsintegrasjon.

Forretningsintelligens i sanntid: På samme måte som organisasjonene vil dra nytte av verdien av allerede foretatte IT-investeringer gjennom integrasjon, vil de også dra nytte av verdien av data som finnes spredd rundt på flere isolerte databaser ) data om kunder, salg, kostnader, produkter, forespørsler osv. Etter mine samtaler med bedrifter rundt om i verden ser jeg en meget stor interesse for å benytte analysefunksjoner på disse dataene, for å forbedre det løpende innsynet i bedriftens effektivitet, samt for å forbedre kundeservicen og medarbeidernes produktivitet. Bedriftene vil gi medarbeidere med direkte kundekontakt ) dvs. selgere, kundebehandlere og serviceingeniører ) et verktøy for å kunne fatte raskere og bedre beslutninger.

Tidligere ble denne type analysekapasitet begrenset til håndfull «beslutningsstøttespesialister», men nå etterspør organisasjonene løsninger som sprer analysefunksjonen til en lang rekke ikke-spesialister ved hjelp av analytiske applikasjonsverktøy. I dag ser vi dette som et grunnleggende krav til bedriftsoverordnede forretningssystemer.

Disse fem trendene kommer til å være de vesentligste drivkreftene bak utviklingen av markedet for forretningssystemer i de nærmeste årene, fordi kundene i økende utstrekning vil komme til å vurdere løsninger basert på disse nye kravspesifikasjonene. Vi ser allerede betydelig fremgang for løsninger som tilgodeser disse kravene og kan derfor forvente oss å få se mer av dette i årene som kommer.