Nytt tollsystem vil koste over 200 millioner kroner

Tolletatens elektroniske system TVINN ble tatt i bruk i 1988. I 2005 får etaten 30 millioner til å starte utviklingsarbeidet med "nye TVINN".
Toll- og avgiftsetaten tok i bruk TVINN i 1988. Systemet håndterer ca. 4,9 millioner tolldeklarasjoner. 97 prosent av alle fortollingene overføres elektronisk til systemet, og ca. 70 milliarder kroner i toll og avgifter fastsettes og innkreves ved bruk av TVINN.

I dag er ca. 1.200 bedrifter knyttet opp mot TVINN. Systemet er nå teknologisk foreldet, selv om det er blitt gjennomført betydelige omlegginger og videreutvikling fram til i dag. Over tid svekkes systemets driftsstabilitet pga. sviktende tilgang til vedlikeholds- og utviklingskompetanse og tilpasning av systemet til driftsmiljøet som det skal virke i, skriver Finansdepartementet i forslag til statsbudsjett for 2005.

TVINN ble utviklet i et programmeringsverktøy som ikke utvikles lenger. TVINN-systemet vil derfor bli konvertert til et moderne programmeringsverktøy. I tillegg skal det utvikles ny funksjonalitet som vil gi muligheter for forenklinger i tollprosedyrer og muligheter for nye tjenester for næringsliv og publikum.

Nyutviklingen vil tilrettelegge for mer effektive kontrollprosedyrer, nye analysemuligheter og mer effektiv ressursbruk. Ny løsning er nødvendig og er en forutsetning for fortsatt elektronisk dokumentflyt ved inn- og utførsel av varer. Gjennomføringen av ny løsning med konvertering og nyutvikling vil foregå i perioden fra 2005 til og med 2008.

De totale utviklingskostnadene ved konvertering av dagens TVINN er estimert til 74,4 millioner kroner. De totale kostnadene ved utvikling av ny funksjonalitet i TVINN og utskifting av infrastruktur er estimert til 167,4 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader til drift av ny løsning. I budsjettet for 2005 er det foreslått avsatt 29,1 mill. kroner til konvertering og kravspesifisering av ny funksjonalitet.