Skifte fra offentlig til brukerstyrt IT

DIGITALT PUBLIKUM: Etter innledning og presentasjon var det paneldebatt i et sterkt mannsdominert panel, med unntak av IKT-Norge direktør Heidi Arnessen Austlid, flankert av statssekretær Paul Chaffey. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

Skifte fra offentlig til brukerstyrt it

It-tilstanden i Norge er ikke så verst, men i det offentlige ligger det fortsatt noen snublesteiner, forteller fersk rapport.

Foran en fullsatt sal på Tøyen møtte en mikset forsamling av offentlige og private aktører for å høre om it-tilstanden i kongeriket. Hovedinnledningen kom fra kongens råd.

- Godt nok for staten er ikke godt nok for innbyggerne. It i det offentlige skal fylle brukernes behov og ikke statens. Tenk stort, men start små og mellomstore prosjekter som leverer nytte kontinuerlig, sa statsråd Jan Tore Sanner blant annet.

Han poengterte sterkt at tiden for de store it-prosjektene var forbi.

Forventningsveksten

Statsråden kommenterte både rapporten «It i praksis 2016» og stortingsmeldingen om digital agenda som ligger til behandling i Stortinget i høst. Han understreket at målet er å fortsette omstillingen til et kunnskapssamfunn og en kunnskapsøkonomi, og at it er nøkkelen til effektivitet.

Et av virkemidlene Sanner understreket, var at flere fellesløsninger for it mellom stat og kommune skulle spare kostnader og overføre midler fra byråkrati til tjenesteproduksjon. Sterkere krav til lederne i staten er en av virkemidlene for å gjennomføre målene.

- Misnøye blant brukerne av offentlige tjenester betyr ikke at tjenestene blir dårligere, men at forventingene til tjenestene øker, understreket Sanner

Et digitalt publikum

Direktør i Rambøl, Morten Skodbo, presenterte de mest interessante funnene fra it-praksis.

Ikke overraskende er den digitale kompetansen i befolkningen høy. En effekt er at andelen som svarer at de primært vil ha kontakt med kommunen gjennom personlig oppmøte har falt fra 25 til 11 prosent på ett år. Det samme fallet så man i de som foretrakk telefon som kontaktpunkt.

De digitale kanalene økte til gjengjeld i popularitet, men det gjorde også det klassiske brevet, av en eller annen grunn. For det offentlige er gevinsten med det digitale skiftet av prefererte løsninger billigere og mer effektiv publikumshåndtering, og høyere kvalitet i leveringene.

Et annet funn var at de som foretrakk andre kanaler enn de digitale, men likevel ble satt til å bruke dem, ikke opplevde det negativt. De digitale tjenestene ble jevnt over opplevd som like gode selv om det ikke var primærvalget.

Offentlige tjenester digitaliseres, og rapporten avslørte at en voksende trend var involvering av brukerne når tjenestene utvikles.

Kompetansemangel og ressursskvis

Ikke alt i rapporten framsto like glassklart. Et funn Skodbo mente var vanskelig å tolke, var at lederne i staten var langt mer positiv til digitalisering enn det it-lederne var. I kommunene var dette mer balansert, der var it og kommuneledelsen mer på linje.

Det finnes også en andel spesielt i kommunene som ikke prioriterer it-tjenester og digitalisering. Denne andelen er en av ti, og de mangler både kompetanse og ressurser til å iverksette mer publikumsrettete digitale tjenester.

Skodbo sa at det tyder på at det er et behov for flere felleskomponenter i det offentliges it-tjenester som kan deles og gjenbrukes slik at ikke alt må lages fra bunnen. Også statlig bistand fra sentrale kompetansemiljø som Difi må antagelig til.

En annen side er også ressurs- og pengemangel. Trange budsjetter gir ikke rom for satsing, og få offentlige ledere føler de ser noe effekt av satsinger på it-løsninger.

I følge Skodbo kan det derfor virke som nye verktøy som faktisk fikk fram effekten og gevinstene av en digitalisering burde på plass. Han la også til at det fantes en frykt for at gevinster som faktisk ble realisert ikke ble brukt til mer satsing, men som en rask vei til budsjettkutt.

Undersøkelsen er gjennomført fra mars til juni 2016 blant øverste it-ansvarlige og øverste forretningsansvarlige i de 500 største offentlige og private virksomhetene i Norge. Årets utgave av it i praksis omfatter også en omnibusundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI blant et representativt utvalg av den norske befolkning.

Offentlig It