100 it-millioner i krisepakken

100 it-millioner i krisepakken

Videokonferanser og nye it-tjenester i kommunene får it-potten i Regjeringens tiltakspakke.

Regjeringen foreslår å sette i gang ulike ikt-prosjekter som til sammen beløper seg til 100 millioner kroner. Det innføres en ny tilskuddsordning for digital fornying i kommunesektoren og det gjennomføres flere ikt-tiltak på justissektoren i tiltakspakken som skal motvirke stigende arbeidsledighet.

- Ikt-næringen rammes også av de urolige tidene vi nå opplever. Fra regjeringens side har vi derfor vært opptatt av å sette i verk tiltak som kan motvirke økende ledighet også for denne viktige næringen, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

IKT-tiltakene i tiltakspakken er knyttet til følgende aktiviteter:

60 millioner til ny tilskuddsordning som skal fremme digital fornying i kommunene.

10 millioner kroner til anskaffelse av videokonferanseutstyr i domstolene.

20 millioner kroner til anskaffelse av videokonferanseutstyr og ikt-tiltak i kriminalomsorgen.

10 millioner kroner til digitalisering av pantedokumenter.

En midlertidig tilskuddsordning for digital fornying i kommunene får altså 60 millioner kroner. Formålet er å utvikle nye elektroniske tjenester i kommunesektoren samt å motvirke nedgangstider i ikt-bransjen.

- Midlene skal gå til konkrete prosjekter i kommunene som skal utvikle flere og bedre elektroniske tjenester for sine innbyggere og for næringslivet, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

20 prosent støtte

Midlene skal også benyttes til prosjekter som forbedrer den elektroniske samhandlingen mellom kommune og stat, og styrke kompetansen i offentlig sektor om målrettet fornying basert på digitale tjenester. Det vil bli lagt vekt på at ordningen også understøtter arbeidet med å utvikle og ta i bruk digitale fellesløsninger for offentlig sektor.

Det kan tildeles støtte på inntil 20 prosent av prosjektkostnadene. Tilskudd gis til prosjekter som starter opp innen utgangen av 2009. Støtte kan gis på bakgrunn av søknader fra kommunesektoren og til prosjekter i samarbeid med eller initiert av KS.

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) skal administrere den nye ordningen.

Nærings og handelsdepartementet iverksetter tiltak for rundt 4,7 milliarder kroner. Også forskning og utdanning får et skikkelig løft. Les videre på neste side.

Offentlig Sektor