Bedre politi-it med færre distrikter

Bedre politi-it med færre distrikter

Politidirektoratet vil slå sammen distriktene, og tror det vil styrke it-situasjonen i politiet.

– Vi smører Politiet for tynt utover brødskiva og smaken av politi blir for liten, sier politisjef Odd Reidar Humlegård.

I dag la han og Politidirektoratet (POD) frem sine anbefalinger om politiets fremtid etter å ha hørt hva politidistriktene mener om Politianalysen. I anbefalingene går det blant annet frem at 27 politidistrikt foreslås nedskalert til seks, i det store og hele forenlig med hva politimesterne selv mener, ifølge Humlegård.

Han mener det ikke går ut over den lokale tilstedeværelsen.

– Vi er mer opptatt av politifolk enn av politibygg, sier Humlegård

I de nye distriktene vil en driftsenhetsleder være en nøkkelperson. Denne personen vil sikre kontakt med distriktets lokalkontor. I tillegg vil selve oppgaveporteføljen til Politiet utredes.

– Norsk politi er Europa-mester i bred oppgaveportefølje, sier Humlegård.

It på dagsordenen

Han understreker at det samtidig vil jobbes med it-problemstillinger. Fredag ble det kjent at Politiets data- og materielltjeneste offisielt splittes opp, og der den ene driftsdelen legges direkte inn under POD, mens fellestjenestene og ledelsen for fellestjenestene vil forbli på Jaren.

«Dette er tiltak som betyr mye for det øvrige for det øvrige reformarbeidet i etaten, særlig med hensyn til utviklingen av ett politi, kostnadseffektiv organisering og teknologisk understøttelse for kunnskapsbasert oppgaveløsning og standardiserte arbeidsprosesser,» heter det i høringsuttalelsen fra POD.

– Vi jobber også hardt og målrettet med merverdiprogrammet og bedring av teknologiforståelsen, sier Humlegård.

Merverdiprogrammet er det nye navnet på det gamle straffesaksprogrammet, mens Humlegård med teknologiforståelse blant annet snakker om hvordan politiet skal bli bedre på å bruke teknologi i felt fremfor på kontor.

Oppå det hele vil politiet jobbe med en kvalitetsreform. Dagens tema for pressekonferansen handlet om selve strukturreformen.

– Det er ikke tvil om at det er mye som skal gjøres på likt her, med kvalitetsreform, enorm omstrukturering. Men it i politiet jo også blant temaene som har fått kritikk i diverse rapporter den siste tiden, hvordan skal dere sikre at arbeidet med teknologi ikke havner i skyggen av alt det andre?

– Vi har god oppmerksomhet rettet mot it, og merverdiprogrammet skal snart iverksettes i fase én, forsikrer Humlegård.

Bedre på it-etterforskning

Han mener videre at ikke minst oppdelingen i seks politidistrikter vil utbedre it-kompetansen hos det enkelte distrikt.

– Du vet jo at jeg som politisjef er opptatt av nettkriminalitet. Omstruktureringen vil styrke politiets kompetanse og kapasitet når det gjelder cybersikringstiltak.

I det legger Humlegård at distriktsinndelingen også skal kunne inneha og utvikle alle relevante fagmiljø og spesialfunksjoner nødvendig for å håndtere saker og hendelser det vil forventes å kunne oppnå innenfor distriktet,

Sterke etterforskningsmiljøer og solide påtalefunksjoner er avgjørende for kvalitet og effektivitet i løsning av kjerneoppgavene. Med dagens kriminalitetsbilde kreves det etterforskningsmiljøer og påtalefunksjoner med kapasitet til intern opplæring og kompetanse innenfor de forskjellige spesialområdene. Forutsetningene for å få dette til, styrkes med færre distrikter,» heter det i høringsuttalelsen fra POD.

– Nye tall viser at over 100.000 nordmenn har blitt frarøvet sin id, og dette handler om hva politiet gjør med dette. Id-tyveri plager nordmenn like mye som lommetyveri, ifølge Humlegård.

Offentlig Sektor