- Dårlig opplæring i ny teknologi

- Dårlig opplæring i ny teknologi

Pasientjournalene svikter, men Sykehuspartner frikjenner it-systemene.

For to uker siden sendte Helsetilsynet et brev til Helse-og omsorgsdepartementet om svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler ved flere av landets helseforetak.

”Omfanget, både i tid og geografisk spredning, indikerer også at dette kan være et gjennomgående problem. Vi mener derfor at det er nødvendig å iverksette tiltak på et nasjonalt nivå og ber Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å avdekke og forebygge denne typen svikt”, skriver Helsetilsynet i brevet.

- Svært alvorlig

På regjeringsnivå er man overrasket over brevet. Selv om ansvaret skyves videre til helseforetakene innrømmer statssekretær Robin Kåss at dette er et svært alvorlig problem.

- Helse- og omsorgsdepartementet var ikke klar over omfanget av svikten. Helseforetakene er selv ansvarlig for å ha internkontroll som blant annet innebærer at svikt som dette ikke skal skje. Vi tar derfor dette svært alvorlig, skriver han i en epost til Computerworld.

Statssekretæren etterlyser mer kontroll.

- Dette er problemstillinger vi har vært opptatt av lenge. Styrenes ansvar for internkontroll og risikostyring er gjentatt som krav i flere år i foretaksmøtene.

Han påpeker også at det er klare krav til helseforetakene om dette.

- Det er i tillegg stilt en rekke spesifiserte krav til de regionale helseforetakene knyttet til utvikling på IKT-området, herunder systematisk oppfølging av krav til funksjonalitet og bruk av pasientadministrative systemer.

Omfanget er stort

Helse Sør-Øst får mye pepper i brevet. I prosessen rundt sammenslåingen av hovedstadsykehusene ble det for eksempel oppdaget flere titusener dokumenter som ikke var ferdigstilt.

”Svikten ble oppdaget i forbindelse med planlagt overføring av pasientjournaler fra OUS til Ahus. Svikten er knyttet til at det er identifisert et stort antall ikke ferdigstilte dokumenter av ulike kategorier (journalnotat, poliklinisk notat, sykepleierdokument, henvisning, epikrise, operasjonsnotat med mer)”, heter det i brevet.

Sykehuspartner, med direktør Cato Rindal i spissen, er felles tjenesteleverandør for hele foretaksgruppen i Helse Sør-Øst innen områdene it, HR og innkjøp/ logistikk.

- Er du overrasket over rapporten?

- Både ja og nei. Det er utenfor Sykehuspartners ansvarsområde å ha oversikt over dette, og derfor visste heller ikke vi at omfanget var så stort, sier Rindal til Computerworld.

- Er det ikke Sykehuspartners ansvarsområde?

- Nei, dette er som sagt ikke Sykehuspartner ansvarsområde. Vi følger ikke opp ferdigstillelse av dokumenter og pasientjournaler, det er noe foretakene selv er ansvarlig for og styrer. Men vi vet at dette kan være utfordrende, og at det handler om sikre rutiner og hvordan man har satt opp de ulike systemene.

Rindal påpeker at det krever mange digitale verktøy for å få ut slike oversikter, både i standardprodukter og via konkrete uttrekk av data som Sykehuspartner kan gjøre.

- Sykehuspartner kan på forespørsel fra foretakene i egen region bistå med å ta ut nødvendige rapporter eller gjøre nødvendige uttrekk for å fremskaffe nødvendige datagrunnlag.

Høy turnover

- Er det noe feil med datasystemene, eller skyldes dette organisatoriske problemer?

- Nei, jeg tror ikke det ligger i selve datasystemene. Veldig mye ligger knyttet til opplæring. Det er to aspekter av det ; Det ene er opplæring i ny teknologi når det innføres. Det andre er å holde kompetansenivået oppe etterpå.

- Er opplæring for lite prioritert?

- Vi vet at helsesektoren har en høy turnover. Da blir det ofte midlertidige vikarer som stepper inn. Det er sikkert et behov for å forbedre opplæringen av disse.

- Kommer mangel på kompetanse hos helsepersonal til å bli et større problem i fremtiden etter vi får mer og mer it i sykehusene?

- Det blir ikke nødvendigvis et større problem, men det er en utfordring å anvende helse-it på en god måte. Det må brukes som en integrert del av arbeidsprossene.

Men helt uskyldige er it-leverandørene ikke, ifølge Rindal. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor