EU-bidrag til de små

EU-bidrag til de små

Små og mellomstore virksomheter i Europa må ta i bruk mer datateknologi for å ta igjen produktivitetsveksten i Nord-Amerika og Asia.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør ryggraden i europeisk økonomi. Ifølge EU står SMB-ene for hele to tredjedeler av både sysselsetting og brutto nasjonalprodukt. Styrking av de mindre bedriftenes konkurransekraft er derfor svært viktig for at de 27 medlemslandene skal kunne hevde seg mot voksende økonomier i andre verdensdeler.

Produktivitet er en viktig parameter når konkurranseforholdet mellom land på ulike deler av kloden skal evalueres. En av EU-politikernes bekymringer er at det i perioden 2000 til 2004 utviklet seg et stort gap mellom produktivitetsveksten i EU og i USA. Mens amerikanerne hadde en årlig produktivitetsvekst på nesten 2,8 prosent, sank veksten i de dengang 15 EU-landene til 1,1 prosent i samme periode.

Den voksende forskjellen forklares blant annet med store it-investeringer i bransjene som bidrog mest til produktivitetsveksten, nemlig handels- og finanssektoren. I USA stod disse og andre næringer utenfor it-bransjen for halvparten av veksten, mens det tilsvarende tallet for EU var to prosent.

Må investere

EUs kommisjonær for informasjonssamfunnet, Viviane Reding, er en av de viktigste pådriverne for at europeiske bedrifter må satse tyngre på nye og bedre it-løsninger.

- En bredere og mer effektiv bruk av IKT i hele økonomien vil hjelpe EU til å beholde og styrke sin globale konkurransemessige situasjon, sa den mektige kommisjonæren på en stor konferanse i London høsten 2005.

Utfordringen er særlig at bedrifter med færre en 250 ansatte, som utgjør 99 prosent av alle virksomheter i Europa, investerer for lite i it. Ifølge EU-rapporten "The economic impact of ICT: evidence and questions" klarer ikke europeiske bedrifter å gjennomføre og ta ut gevinstene av it-investeringer.

- It-investeringene vokser i store virksomheter, men står stille i mindre bedrifter. Hva kan vi gjøre, spurte Anne Bucher, ansvarlig for storsatsningen "i2010" i EUs Generaldirektorat for informasjonssamfunnet, på et seminar i regi av Fornyings- og administrasjonsdepartementet i Brüssel før påske.

Usynlig

Toppbyråkraten svarte selv på spørsmålet ved å vise til en rekke tiltak EU har satt i verk for sette mindre bedrifter i stand til å investere i og utnytte it. De fleste av tiltakene inngår i gigantiske EU-prosjekter som omfatter langt mer enn it-strategier for små og mellomstore bedrifter. De kan derfor være vanskelige å få øye på.

"EUs program for konkurransekraft og innovasjon" (CIP, Competitiveness and Innovation framework Programme), "Syvende rammeprogram for forskning og utvikling" (RP7) og ikke minst " i2010 - Et europeisk informasjonssamfunn som middel for å skape vekst og sysselsetting", er alle store programmer som hver på sin måte setter fokus på viktigheten av at mindre bedrifter utnytter informasjonsteknologi på en god måte.

- Det er et sprik mellom USA og EU når det gjelder forskning og utvikling innen it, særlig programvare og it-tjenester, sier Anne Bucher.

Et av målene med alle milliardene som sprøytes inn i it-relaterte prosjekter er å få økt ehandel. Statistikk, blant annet fra Eurostat, viser at nettbasert handelsomsetning vokser mye saktere enn bredbåndsveksten og bruken av nettbanker skulle tilsi.

LES OGSÅ: EU-pris til norske T-Vips

Viklet i hverandre

Det totale budsjettet for EUs 7. rammeprogram for forskning er på svimlende 400 milliarder kroner fram til 2013. Av dette skal 15 prosent gå til små og mellomstore bedrifter. SMB-enes behov skal reflekteres i de tematiske prioriteringene, og det er også lagt til rette for fleksible finansieringsordninger rettet mot mindre virksomheter.

Og selv om RP7 selvsagt omfatter mye mer enn it-forskning, vil informasjonsteknologi inngå som en naturlig og viktig del av svært mange prosjekter. I Norge har blant annet Sintef deltatt i mange av EUs forskningsprosjekter.

Norge sluttet seg også til EUs milliardsatsning på innovasjon, CIP, like før nyttår. Små bedrifter og bruk av it er to av hovedsatsningsområdene i "Competitiveness and Innovation framework Programme". Blant annet vil nettverket av EIC-kontorer (Euro Info Centre) og IRC-kontorer (Innovation Relay Centre) fortsette med å tilby sine tjenester til SMB-er over hele Europa.

I CIP inngår også ICT Policy Support Programme (ICT PSP). Dette er et såkalt finansielt instrument som støtter opp under i2010, som er navnet på EUs satsing på "informasjonssamfunnet" i perioden 2005-10. ICT PSP er tildelt seks milliarder kroner, fordelt på 2007 - 2013.

Helt til topps

"i2010"-initiativet legger blant annet grunnlaget for arbeidet med å digitalisere europeiske bedrifter. Ifølge "The 2005 eBusiness report" henger de minste bedriftene (færre en 50 ansatte) fortsatt etter, mens mellomstore bedrifter har begynt å ta igjen etterslepet. Høye kostnader og lav pålitelighet er hovedargumentene for å ikke investere i it.

Tiltak for å bedre teknisk og ledelsesmessig kompetanse, lansering av ehandelsløsninger for mindre bedrifter og fokus på å gjøre it-løsninger for mindre bedrifter rimeligere, er sammen med SMB-rettet informasjon om eBusiness og eGovernment blant prosjektene som er å finne under i2010-paraplyen.

LES OGSÅ: EU vil ensrette reglene for netthandel

Offentlig Sektor