EU deler ut 375 it-millioner

EU deler ut 375 it-millioner

Norske bedrifter har hatt søkersuksess i EU-programmet eContentplus. Nå deles nye 47 millioner euro ut til de 15-20 beste prosjektene.

Econtentplus-programmet ga i 2007 god uttelling for Norge. Syv norske organisajoner kommer med i nye prosjekter; Norsk filminstitutt, Høgskolen i Oslo, NGU, Nasjonalbiblioteket, Statens kartverk (to prosjekter), Asplan VIAK og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Nå er 2008-utlysningen under oppseiling. Denne gang skal det deles ut 47 millioner euro (drøyt 375 millioner kroner) til de 15-20 beste prosjektene. Utlysningen er annonsert og søknadsfristen er 12. juni.

I EU-programmet Econtentplus, som varer fra 2005 til 2008, deles det ut i alt 1,1 milliarder kroner til samarbeidsprosjekter rettet mot digitalt kvalitetsinnhold. Gjennom EØS-avtalen og finansiering fra Nærings- og handelsdepartementet deltar Norge i programmet på linje med EU-landene.

- For Norge er deltakelsen i europeiske it-prosjekter av stor strategisk betydning. For det enkelte deltakermiljø innebærer deltagelsen i prosjektene ikke bare styrkede faglige nettverk og erfaringer med internasjonalt samarbeid – det innebærer også økonomiske muligheter til spennende tjenesteinnovasjon og en anledning til å ligge i front av utviklingen, skriver prosjektets nasjonalt kontaktpunkt Gjermund Lanestedt i Teleplan AS, i en pressemelding.

- Bygger Europa

De som skal ha mulighet for å vinne fram må ha rigget til et godt europeisk prosjektkonsortium (gjerne 7-8 land bør delta) og et prosjektforslag som svarer til prioriteringene i årets arbeidsprogram. Prosjektet må ha klare europeiske dimensjoner, det må søke å løse utfordringer av allmenn europeisk interesse og med stort ”nedslagsfelt”.

Det handler om å ”bygge Europa” – legge til rette for tilgang, bruk og gjenbruk av innhold som det å etablere selve tjenestene. I dette ligger også at løsningene og tjenestene som etableres, for eksempel for on-line tilgang til spesifikke kartdata på tvers av landegrensene, også må kunne benyttes av andre markedsaktører og brukere – i nye tjenester og nytteanvendelser.

- Mye innhold er i dag kapslet inn og gjemt bort i nasjonale språkdrakter og ulike tekniske, juridiske og organisatoriske løsninger, noe som er en stor hemsko for utviklingen av et europeisk velfungerende marked for digitale produkter og tjenester. eContentplus-prosjektene skal ved hjelp av state-of-the-art teknologi, standardisering og harmonisering av metadata og løsningsvalg overvinne språklige og kulturelle ulikheter - og heller snu Europas språklige og kulturelle diversitet til en fordel. Europa har store mengder digitalt innhold som må kunne være en rik kilde til tjenesteinnovasjon, forskningssamarbeid, grenseoverskridende skole- og utdanningssamarbeid og til stor allmenn nytte, skriver prosjektleder Lanestedt.

Fra og med 2009 går Econtentplus-programmet inn i det store CIP-programmet, og vil sannsynligvis prege dette. EUs langsiktige mål er ”A Single Information Space” – med vekt på tilgjengelighet og et inkluderende informasjonssamfunn, slik det er nedfelt i i2010-initiativet og Lisboa-strategien.

Les mer på Econtentplus

Offentlig Sektor