Får ros for it-politikken

Får ros for it-politikken

Norge har mangelfull it-politkk, sa Riksrevisjonen for tre år siden. Nå er de fornøyde.

For tre år siden var Riksrevisjonen ikke nådig med tilstanden til offentlig forvaltning i Norge. Riksrevisjonen mente Fornyingsdepartementet (FAD) ikke var en pådriver for å fremme elektronisk informasjonsutveksling i det offentlige.

I en rapport til Stortinget skrev Riksrevisjonen at:

”Den overordnede koordineringen av ikt-politikken, som er en forutsetning for å fremme elektronisk informasjonsutveksling, har vært mangelfull. Dette har medført en for lite koordinert utvikling av sentrale ikt-tjenester”, heter det i rapporten.

- Mange offentlige virksomheter sitter på informasjon av verdi for andre offentlige virksomheter. En bedre utnyttelse av denne informasjonen kunne bidratt til sikrere, raskere og mer effektive tjenester til privatpersoner og næringsliv, sa riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding.

Økt bevissthet

Denne uke kom Riksrevisjonen med en oppfølgingsrapport, hvor ulike områder fra offentlig forvaltning tas under lupen, under den lett ubrukelige tittelen ” Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget”. I rapporten tas en rekke forvaltningsområder for seg, blant dem it.

Riksrevisjonen konkluderer at både Fad og Difi er på rett vei.

”Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse tyder på at mulighetene for elektronisk informasjonsutveksling på tvers av statlige virksomheter på langt nær utnyttes godt nok. Andelen virksomheter som oppgir at de vet om nyttig elektronisk informasjon hos andre offentlige virksomheter som ikke utveksles, har økt betydelig siden 2007.

Andelen virksomheter som oppgir at de selv har informasjon som burde vært tilgjengelig for andre, har også økt. Dette kan også være et uttrykk for en økt bevissthet rundt mulighetene for elektronisk informasjonsutveksling i forvaltningen.”

Positiv vurdering

72 prosent av de statlige virksomhetene svarer i spørreundersøkelsen at de vet om elektronisk informasjon hos andre offentlige virksomheter som i dag ikke utveksles elektronisk, men som virksomheten kunne hatt nytte av å utveksle. 55 prosent svarer at virksomheten selv har informasjon som burde vært tilgjengelig for andre offentlige virksomheter gjennom elektronisk informasjonsutveksling. Tilsvarende tall i 2007-undersøkelsen var henholdsvis 36 og 30 prosent.

I oppfølgingsrapporten kommer frem at det er noe redusert arbeidet med fri programvare, men det er etablert felles arkitekturprinsipper på it-området, felles it-standarder for offentlig forvaltning og et program for felleskomponenter i staten.

”Sammenlignet med undersøkelsen i 2007 gir departementene samlet en mer positiv vurdering av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets pådriverrolle.”

Det betyr en bedring i forhold til tre år siden:

Eget fagdepartment

”Riksrevisjonen vil samtidig påpeke at virksom hetenes vurderinger av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Difis ivaretakelse av pådriverrollen, viser at det er forbedringsmuligheter på flere områder.”

Men Riksrevisjonen er til tross for den positive utviklingen ikke hundre prosent fornøyd.

”Oppfølgingsundersøkelsen viser at virksomhetene i dag har en minst like negativ vurdering av eget fagdepartement som pådriver som i 2007. Siden potensialet for elektronisk informasjonsutveksling på langt nær synes å være utnyttet, vil Riksrevisjonen påpeke viktigheten av at fagdepartementene er pådrivere og konkrete nok i styringen for å legge til rette for økt elektronisk samhandling og informasjonsutveksling på tvers i forvaltningen.

Oppfølgingsundersøkelsen viser at mange av de samme hindringene for elektronisk informasjonsutveksling som ble beskrevet i den forrige undersøkelsen, fortsatt er gjeldende. Riksrevisjonen tok også opp manglende samordning av ikt-systemer i Dokument 1 (2009–2010). Riksrevisjonen vil følge arbeidet for å oppnå økt elektronisk samhandling mellom offentlige virksomheter og vurdere behovet for ytterligere undersøkelser på et senere tidspunkt. Saken er avsluttet.”

Hele rapporten finner du her.

Offentlig Sektor