Her er Difi-sjefens jobbsøknad

Her er Difi-sjefens jobbsøknad

Her er jobbsøknaden til Hans Christian Holte. Med den fikk han jobben som sjef i Difi.

I likhet med den nye HP-sjefen Anita Krohn Traaseth er Difis direktør Hans Chrsitian Holte villig til å publisere jobbsøknanden sin på nett. Her er søknaden, i sin helhet:

"Søknad - Direktør i direktoratet for forvaltning og IKT

Jeg søker herved stillingen som direktør i direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Jeg vurderer etableringen av DIFI som et godt grep for å sette norsk offentlig forvalting i stand til å møte stadig nye utfordringer, forventninger og endringsbehov. Direktoratet kan og bør bli viktig for utviklingen av forvaltningen fremover. Jeg tror det ligger urealisert potensial i skjæringsfeltet mellom flere av DIFIs hovedområder; eksempelvis mellom IKT og forvaltningsutvikling, mellom forvaltningsutvikling og ledelse, og mellom IKT og offentlige innkjøp.

Skal ledere i sentralforvaltingen spille en konstruktiv rolle i IKT-utviklingen, må de inneha en ganske særegen og sammensatt kompetanse. De må kombinere forståelse av teknologiens muligheter med innsikt i hvordan samordning av selvstendige virksomheter kan gjøres effektivt. De må kunne lese utviklingsmuligheter i forvaltningen og ha gode nettverk til eksterne miljøer. Dette vil være en krevende rolle å fylle for den nye direktøren, men jeg tror jeg har relativt gode forutsetninger for å lykkes på dette feltet.

Jeg kjenner forvaltningsutvikling fra tre ulike innfallsvinkler; statsvitenskapen, arbeid i Forvaltningspolitisk avdeling i AAD, og fra endringsprosesser i sosial- og helsesektoren og kunnskapssektoren. I alle disse tre sektorene har jeg arbeidet med forholdet mellom departement og direktorat. Eksempelvis satt jeg i det såkalte Rolleutvalget mellom KD og Utdanningsdirektoratet i 2006. I Sosial- og helsesektoren var etablering av nye organisasjonsformer i samarbeid mellom sentralforvaltning og regionale helseforetak en lærerik prosess.

Tiden som konsulent ga meg en god erfaring med å lede arbeid med kompetanseutvikling, gjennom å utvikle og gjennomføre opplæringsaktiviteter i ulike virksomheter. Et eksempel er det året jeg tilbrakte i Chicago, hvor jeg utviklet kurs ved Andersen Consultings globale opplæringsenhet.

Lederegenskaper

Jeg har gode evalueringer som faglig leder og personalleder, og jeg trives med å etablere samarbeidsrelasjoner både innen egen virksomhet og eksternt. Jeg liker også rollen som formidler, det være seg gjennom media, i presentasjoner, eller på annen måte. Jeg har blitt beskrevet av kolleger som sterk analytisk, tydelig og synlig, og samlende ift. å etablere felles kultur og retning på tvers av ulike miljøer. Det siste ser jeg på som vesentlig ved etableringen av direktoratet.

Personlig motivasjon og erfaring

Jeg er motivert for stillingen som direktør for DIFI av flere grunner. For det første har jeg et ønske om å bidra til en god offentlig forvaltning i Norge, og her bør DIFI kunne spille en viktig rolle. For det andre har jeg interesse for og kompetanse innen flere av DIFIs kjerneområder. For det tredje ønsker jeg å bruke og videreutvikle de lederegenskapene jeg oppfatter jeg har, her tror jeg DIFI vil være en god og utfordrende arena for dette.

Jeg tror mitt forholdsvis brede kjennskap til sentralforvaltningen på ulike nivå og fra ulike sektorer vil kunne være en styrke i stillingen. For det første har de ulike rollene i forvaltningen gitt meg et forholdsvis bredt nettverk. Jeg har gode kontakter både på høyt nivå i departementer og underliggende virksomheter, og i sentrale deler av IKT-næringen. For det andre tror jeg det som direktør for DIFI vil være nyttig å ha sett forvaltningen fra ulike synsvinkler; fra både departement og underliggende virksomhet, fra skjæringsflaten mellom politikk og administrasjon som assisterende departementsråd, og fra skjæringsflaten mellom offentlig forvaltning og næringsliv og brukere, i gjennomføringen av IT-politikken på sosial- og helseområdet fra rollen som samordner i AAD og fra rollen som "samordnet" i sosial- og helsesektoren og kunnskapssektoren.

Det nye direktoratet vil befinne seg i en utfordrende posisjon, i spenningsfeltet mellom politikken, det strategiske nivået, og det operative nivået som dreier seg om å gjennomføre politikken og oppnå konkrete resultater. Det er nettopp denne posisjonen jeg kanskje har blitt aller mest inspirert av i tidligere arbeid i det offentlige. Jeg håper derfor på en positiv vurdering av søknaden.

Mvh

Hans Christian Holte"

Offentlig Sektor