Her er Siv og Ernas it-politikk

Her er Siv og Ernas it-politikk

Bredbånd, døgnåpen offentlig sektor og likebehandling for nett- og papiraviser. Det er blant den nye regjeringens it-løfter.

I går kveld la Erna Solberg og Siv Jensen ut politisk plattform for landets nye regjering. Den har flere punkter som bør interessere it-folk.

Gjennomgående er det, som seg hør og bør for en høyreside-regjering, mye snakk om innovasjon, mindre byråkrati, lavere skatter og større armslag for folk med skapertrang og arbeidslyst. It-politikk er ikke blant de åtte prioriterte satsingsområdene for regjeringen. Likevel er det noen konkrete punkter som bør interessere.

Her er de viktigste:

Under punkt 4 - justis, beredskap innvandring, skal regjeringen "Sikre finansieringen av ny IKT-plattform i politiet".

Under punktet om beredskap står det at regjeringen skal "Definere myndighetenes ansvar for sikkerheten i kritisk, digital infrastruktur. Ansvaret samles i ett departement. Styrke beredskapen for cyberkriminalitet og cyberangrep."

På avsnittet om Nødnett vil de "Legge frem en sak om status for utbyggingen av nødnettet med vurdering av fremdriftsplan, budsjett og måloppnåelse." og "Sikre at organisasjoner som driver med redningsarbeid har anledning til å benytte det nye nødnettet i praksis."

Om innovasjon skriver regjeringen at de vil "Opprette en innovasjonsbørs for enklere å kunne koble gründere med privat kapital og vurdere å koble dette til skatteincentiver." De vil også videreutvikle Innovasjon Norge, gjennomgå virkemiddelapparatet for innovasjon, trappe opp bevilgningene til næringsrettet forskning og "Forbedre tilgangen til statlig pollen- og såkornkapital og legge til rette for at organisasjonene som forvalter tiltakene kan plasseres i universitetsbyer."

Dessuten, for å styrke innovasjonen mot offentlig sektor vil de "Forenkle loven om offentlige anskaffelser for å gjøre det enklere for mindre, innovative aktører å legge inn anbud."

På punktet om forenkling vil de "Videreutvikle Altinn og ha som prinsipp at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon én gang til det offentlige." og "Gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelige på nett, slik at de kan brukes uavhengig av kontorenes åpningstider."

På punktet om IKT vil regjeringen "Arbeide for innføring av et felles system for innlogging for alle offentlige tjenester. Dette kan knyttes opp mot dagens systemer for innlogging i nettbanker." Dessuten vil de "Legge til rette for mer bruk av IKT-verktøy i undervisningen."

Regjeringen har også et eget punkt om personvern. Der står det at de vil "Ta opp FRA-loven knyttet til det svenske forsvarets etterretningsvirksomhet med svenske myndigheter." De vil også "Sikre at uvedkommende ikke har tilgang til personsensitiv informasjon om inntekt og formue i skattelistene, og gi den enkelte opplysning om hvem som har bedt om innsyn", samt "Innføre sporbarhet i offentlige registre for å forebygge og avdekke snoking i personopplysninger."

På punktet om helse står det at de skal "Øke satsingen på velferdsteknologi" og "sørge for et IKT-system som sikrer at alle sykehus kan kommunisere elektronisk og etablere en egen finansieringsordning for investeringene." Dessuten skal de "bedre tilgangen til helseopplysninger og helsetjenester via en pasientvennlig helseportal på nett."

Kultur: De skal "Sikre en sterk beskyttelse av åndsverk".

Medier: "Modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform. Over tid skal pressestøtten omlegges og nivået reduseres." Og dermed "Likestille papiraviser og e-aviser gjennom å etablere en felles, lav momssats."

Under tema skoler skal regjeringen "Etablere en felles IT-plattform for skolen for enklere tilgang til digitale læringsressurser, deling av informasjon og en mer effektiv skolehverdag." De vil også "Gi elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis PC med nødvendig programvare."

På punktet om samferdsel skal regjeringen "Etablere et infrastrukturfond på 100 mrd. kroner som bygges opp over inntil 5 år. Avkastningen øremerkes i statsbudsjettet til vei-, jernbane- og kollektivnettet samt bredbånd og IKT-infrastruktur, med forutsigbar og varig finansiering av infrastruktur-investeringene som overordnet mål."

post og tele vil regjeringen "Sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 Mbps." De vil også "fastsette en nasjonal graveforskrift for bredbånd."

Hele regjeringsplattformen kan du lese her.

Les om: