Hit går budsjettpengene

Hit går budsjettpengene

Les om alle de viktigste it-pengene i statsbudsjettet for 2014. Blant de viktigste: It- og telesikkerhet, digitale tjenester, nødetater og jus.

Forslag til statsbudsjett for neste år, kom i dag. Vi har i første omgang gått gjennom ABC-lista for å finne it-sakene på budsjettet.

Blant annet ser man at it- og telesikkerhet foreslås diverse bevilgninger. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) foreslås 16 millioner kroner for å bistå justis- og beredskapsdepartementet med forebyggende it-sikkerhet. De foreslås også 4 millioner kroner til forskning og utvikling på dette området.

Også Post- og teletilsynet får penger relatert til sikkerhet, en økning på 79,3 millioner sammenlignet med fjoråret foreslås. Disse pengene skal gå til økt innstas innenfor telesikkerhet og -beredskap, men også tilskudd til bredbåndsutbygging.

Blålys

Politiet foreslås økt bevilgning på 150 millioner kroner målrettet it. Blant annet skal pengene sikre politiregisterloven og tiltak innenfor politiets arbeid med ID. Den avtroppende regjeringen er også klar på at det må legges til rette for videre arbeid med merverdiprogrammet, det forhenværende straffesaksprogrammet.

Politiets sikkerhetstjeneste foreslås 56,2 millioner i økte bevilgninger, som blant annet skal gå til et bedre system for å motta og raskt vurdere informasjon de mottar.

Frivillige redningsorganisasjoner skal få innpass i nødnett. 9,8 millioner kroner er foreslått «for å dekke førstegangsinvesteringen i nødnettutstyr og kostnader knyttet til drift og abonnement for de frivillige».

Ellers går piloten med felles nødnummer og nødsentral i Drammen som planlagt, og det foreslås å bevilge 250 millioner kroner til modernisering av it og medisinsk utstyr på sykehus.

Jusen

233 millioner kroner foreslår bevilget i forbindelse med Datalagringsdirektivet. 220 millioner kroner til utvikling av system for lagring og uthenting av data hos ekom-tilbydere, 13 millioner kroner for å dekke mottak av data hos politiet.

Domstolene som sådan foreslås bevilget 38 millioner kroner målrettet it. «Bevilgningen omfatter blant annet 10 millioner kroner til utviklingen av en robust og bærekraftig felles plattform for all saksbehandling i domstolene, samt 10 millioner kroner til nytt saksbehandlingssystem for jordskiftedomstolene. I tillegg til å modernisere og forenkle saksbehandlingen i jordskiftedomstolene, vil bevilgningen bidra til ikrafttredelsen av ny jordskiftelov,» heter det.

39,5 millioner foreslås for å utvide straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Offentlige tjenester

Nav foreslås en raus sum på 701 millioner kroner til it-fornying som ledd av Prosjekt 1 i etaten i 2014. Moderniseringen skal gi brukerne bedre service og tilgjengelighet til tjenester, blant annet gjennom større innsyn i egen sak og tilgang til nye selvbetjeningsløsninger. Moderniseringen skal også bidra til en bedre forvaltning gjennom å effektivisere saksbehandlingen og øke kontrollnivået.

Jens vil gi Skatteetaten 8 millioner kroner til utvikling av e-selvbetjeningsløsninger or bestilling av ligningsverdier til salgsoppgaver og annet og for bestilling av en ny, felles skatteattest for merverdiavgift og skatt. «De nye selvbetjeningsløsningene vil gjøre det enklere for skattytere og næringsdrivende og er i tråd med regjeringens ambisjoner om digitalt førstevalg. Løsningene vil også redusere næringslivets kostnader,» heter det.

30 millioner kroner foreslås til å videreføre etableringen av sikker, digital postkasse til innbyggerne og annet arbeid for å gjøre digital kommunikasjon til hovedregel i kommunikasjon fra det offentlige. I det hele må det også settes av penger til en reservasjonsordning.

Friprog, seniorer og dataspill

En økning på 5 millioner foreslås til dataspillutvikling. Potten blir da 25 mil, som i så fall gjør at regjeringen oppfyller sin målsetting på området. I fjor ble det også vedtatt en økning på 5 mill.

Det foreslås at Friprogsenteret skal videreføres med 4,5 millioner kroner. Seniornett foreslås innvilget én million kroner til for å få dem over 55 år på nett. Samlet pott blir i så fall 3,2 millioner kroner neste år.

Det foreslås fra neste år forenklinger i sjablongreglene for beskatning av arbeidsgiverfinansierte, elektroniske kommunikasjonstjenester, som telefoni og bredbånd.

Satellittnavigasjons-prosjektene Galileo og Egnos vil den avtroppende regjeringen bevilge 258,5 millioner kroner for å være med på.

Offentlig Sektor