It og helse - det går fremover

It og helse - det går fremover

LESERBREV: Leverandørene makter ikke å levere ønsket funksjonalitet, mener Hans Petter Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet.

Abelia har i sin eBrustad-rapport vurdert utviklingen innen it og helse, og mener det går alt for tregt . Det er flott at Abelia engasjerer seg i mulighetene it gir for helsesektoren, og det er viktig at organisasjonen, som representerer it-leverandørene, er opptatt av hvilken retning utviklingen tar.

Abelia peker særlig på elektronisk pasientjournaler (EPJ) og elektronisk samhandling mellom helsevirksomheter som områder hvor it kan gi vesentlige gevinster. Dette er helt riktig. Men før man slår fast at problemene skyldes liten styringsvilje hos myndighetene, bør man ta inn over seg kompleksiteten i sektoren, der også it-leverandørene spiller en rolle.

Virkelighetsbildet er at Norge, sammenlignet med andre land, ligger langt fremme når det gjelder it i helsesektoren. Norge var et av de aller første landene i Europa som utarbeidet en nasjonal strategi for helse og it, og et av de første som har etablert en helsemotorvei – Norsk helsenett – for pålitelig og sikker kommunikasjon av sensitive pasientdata. Men en topp moderne vei av høy kvalitet gir ikke gevinst om den ikke brukes. Trafikken over Norsk helsenett øker, selv om det ikke skjer så raskt som forventet og ønsket. Kompleksiteten i årsakene til dette kan være vanskelig å se, og her er nok ikke Abelias undersøkelse grundig nok. Vi må ha respekt for at sektorens utfordringer er mange, sammensatte og komplekse. Det finnes dessverre ikke bare ett enkelt svar.

For å realisere effektive verdikjeder mellom virksomheter må de aktuelle samhandlingspartnerne ta nye løsninger i bruk samtidig. Derfor hjelper det lite at legekontoret har gjort alt klart på sin side for å sende sin første elektroniske henvisning til sykehuset, dersom sykehuset foreløpig har mer enn nok med å få på plass interne EPJ-systemer (elektronisk pasientjournal).

Samhandling mellom kommunale helsetjenester, fastleger, sykehus og NAV er høyt prioritert fra myndighetenes side, og noe som Abelia også er opptatt av. Denne samhandlingen henger tett sammen med et annet viktig punkt for Abelia, nemlig elektroniske pasientjournaler.

De elektroniske pasientjournalene fungerer som selve navet i helsetjenesten, det er her informasjon om pasientene og diagnoser, medisiner og behandling registreres. I tillegg til å være et dokumentasjonsverktøy, fungerer journalen også som et samarbeidsverktøy. Henvisninger, epikriser og annen relevant informasjon utveksles mellom helsepersonell på et legekontor, på sykehus og i kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Det er altså kritisk at dette viktige verktøyet fungerer i tråd med helsepersonellets behov, enten det er innen virksomheten eller som verktøy for kommunikasjon eksternt. Konsekvensene er da tilsvarende store når de elektroniske pasientjournalene ikke fungerer som forventet. Nettopp dette opplevde to av de store helseregionene for kort tid tilbake. Kontrakten med EPJ-leverandøren måtte heves, og den ønskede fremdriften måtte settes på hold i påvente av anskaffelse av nytt system.

Kompleksiteten i dette blir enda kraftigere ved at måloppnåelsen er avhengig av at en rekke ulike virksomheter og profesjoner skal bli enige, ikke bare om de felles målene, men også om hvordan disse skal nås i praksis. Den nasjonale S@mspill-konferansen i Bergen i 2006 representerte derfor en milepæl da lederne hos de sentrale aktørene uttrykte støtte til felles mål i den nasjonale strategien.

Nå tripper store kommuner som Tromsø, Stavanger og Trondheim etter å komme i gang med samhandlingspiloter med Universitetssykehuset i Nord-Norge, Stavanger universitetssykehus og St. Olavs hospital. Forarbeidet er gjort. De nødvendige standardene er utarbeidet. Samarbeidsavtaler er inngått.

Den største flaskehalsen akkurat nå, er at leverandørene ikke makter å levere ønsket funksjonalitet til ønsket tidspunkt. Derfor må nasjonale myndigheters ambisjonsnivå for kommunenes samhandling med sykehusene reduseres.

Det er prisverdig at utfordringene i helsesektoren engasjerer Abelia. Nasjonale strategier, mål og ønsket fremdrift kan ikke realiseres uten gode bestillere på kundesiden kombinert med leveransedyktige leverandører som forstår sektoren på den andre siden. Vi inviterer gjerne Abelia til en diskusjon og et samarbeid om hvordan vi kan løse felles utfordringer i en kompleks virkelighet.

Vi erkjenner samtidig at mye kan forbedres også nasjonalt, og særlig knyttet til sterkere styring gjennom en koordinert og samordnet innføring. Vi er i gang med å rigge et Nasjonalt meldingsløft som vil koordinere innføringen av hensiktsmessige it-løsninger i denne viktige sektoren. Sosial- og helsedirektoratet vil lede arbeidet i nært samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene. Elektronisk kommunikasjon mellom helseforetak, legekontor, NAV og kommunale pleie- og omsorgstjenester skal på plass! Det er vilje til sterkere statlig styring, til bedre koordinering, samarbeid og samtidig innføring og til felles problemløsning.

Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet

LES OGSÅ: - Går for tregt i helsesektoren

Offentlig Sektor