Kosmo frykter mer fusk med e-handel

Kosmo frykter mer fusk med e-handel

Nye tiltak fra fornyingsdepartementet skal øke andelen av elektroniske innkjøp i det offentlige. Riksrevisor Jørgen Kosmo er redd en for rask overgang til e-handel bare vil øke risikoen for fusk og svindel.

FOLKETS HUS, OSLO: Offentlige innkjøp utgjør i år for 276 milliarder kroner, eller 14 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Myndighetenes målsetning er at 25 prosent av offentlige innkjøp skal skje elektronisk innen 2009.

Det er lite som tyder på at målet blir nådd, selv om alle statlige etater skal i løpet av 2007 legge fram strategier for elektronisk handel. Tall som ble presentert for statlige ledere under en konferanse på Folkets Hus fredag, viser et gapende misforhold mellom de politiske målene og realitetene.

En av fire

Ifølge en undersøkelse gjort av Fornyingsdepartementet (FAD) har bare 26 prosent av de spurte handlingsplaner på plass for elektronisk innkjøp. En strategi er klarlagt av 39 prosent, mens 42 prosent vil ha dette klart i 2008 og 21 prosent oppgir at de vil ha en strategi på plass senere.

To av tre sier de trenger bistand for å kunne ta i bruk elektroniske verktøy for innkjøp.

- Vi presenterer noen verktøy dere kan bruke, men jobben må dere gjøre selv og den begynner på mandag, sa fornyingsminister Heide Grande Røys.

Sparker nedover

Riksrevisor Jørgen Kosmo presenterte tall som viser utbredt mislighold i forbindelse med offenltige anskaffelser. I nær sagt alle departementer med underliggende etater er det påvist mangelfulle rutiner og regelbrudd.

Av 233 statlige virksomheter som gjennomgikk revisjon, mottok 23 revisjonsbrev med merknader.

- Og da er det alvorlige forhold det gjelder, for dette er etter at småting og rutinefeil er ryddet opp i, påpeker Kosmo som gikk langt i å antyde kameraderi, letttvint omgang med tall og korrupsjon.

Oppfordringene i Folkets hus gikk ut i den stappfulle salen.

- Det er ikke riktig at statsrådene skal sitte med svarteper. Stortinget og myndighetene skal gi lovene og ha kontrollmekanismene, men kan ikke gjøre jobben for alle lederne, sa Kosmo.

Verken kompetansemangel eller andre dårlige unnskyldninger holder, mente Kosmo, som formulerte med et aldri så lite snev av understatement:

- Her er det et stort potensial for kvalitetsforbedring.

Nytt verktøy

Både Kosmo og André Hoddevik, leder for E-handelssekretariatet, understreker viktigheten av at nye rutiner og innkjøpsreglementene innarbeides grundig, før elektroniske innkjøpsmekanismer settes i drift.

- Her bør man skynde seg langsomt. Hvis ikke feilene rettes opp først, vil ehandel øke, snarere enn å senke, risikoen for fusk og feil, sa Kosmo.

FAD innfører nå et nytt elektronisk " konkurranse-gjennomføringsverktøy", KGV, som legges ut på Ehandel.no 1. desember. Verktøyet tar for seg hele konkurranseprosessen, fra konkurransegrunnlag og publisering til svar, evaluering og elektronisk auksjon.

Helst web-basert

Brukerne får velge mellom en web-baserte og en dokumentbasert versjon. André Hoddevik understreker at de er mest opptatt av den web-baserte varianten, som er basert på standardiserte spørreskjemaer.

- Denne krever mer innsats innledningsvis, men gir svært gode gevinster i etterkant, fordi man får lagt inn flere metodiske muligheter i konkurransegrunnlaget, sier Hoddevik.

FAD har i forbdinelse med det nye systemet inngått to paralelle rammeavtaler, med Visma Unique og Mercell Holding. Systemet er integrert med Doffin og med DNVs verifiseinrgstjenete.

Offentlig Sektor