Krever åpne kommuner i 2010

Krever åpne kommuner i 2010

KS er kritisk til at også kommunale nettsteder må følge it-standarder.

Regjeringen vedtok i september en ny forskrift om obligatoriske it-standarder som skal gjelde i hele offentlig sektor. Forskriften gjør bruk av åpne dokumentstandarder obligatorisk på alle offentlige nettsteder fra 1. januar 2010. Dette betyr at brukere av alle kommunale eller statlige nettsteder kan lese dokumenter uavhengig av hvilken programvare og type datautstyr den enkelte bruker. Det offentlige Norge må nå publisere, fra statlige etater til små kommuner, i pdf- eller odf-format.

- Vi er i utgangspunktet kritiske til forskriftsregulering av it-standarder. Det er imidlertid viktig at terskelen for å definere standarder som obligatoriske er høy og basert på grundige konsekvensvurderinger, sier Svein-Erik Wilthil, underdirektør i Kommunenes Sentralforbund.

Wilthil ser samtidig at behovet for å få til bedre elektronisk samhandling i og med offentlig sektor er så stort at det kan være behov for en sterkere regulering av hele offentlig sektor på dette området.

- Vi skal vel være forsiktige med å garantere at alle kommuner er i stand til å publisere på åpne formater fra 1. januar, og det kan nok gå litt tid før alle har gjennomført nødvendige tilpasninger. Vi tror vel heller ikke at alle statlige virksomheter vil ha alt på plass innen denne datoen.

KS er bekymret for at kommuner må bruke flere ressurser på dette, uten kompensasjon.

- Obligatoriske standarder som påfører kommunal sektor store kostnader må vurderes særskilt. Det er viktig at kommunal sektor involveres aktivt i standardiseringsprosessene, sier Wilthil.

Ingen henvendelser

KS har informert kommunene om forskriften i alle sammenhenger der det er naturlig, for eksempel på konferanser og seminarer, samt på KS’ nettside.

- Kommunenes ansvar når det gjelder implementering av kravene i forskriften vil også dreie seg om kompetanse i forbindelse med innføring og bruk, men vi anser ikke dette for å være noe stort problem med de kravene som foreligger, sier Wilthil.

Det vil ifølge Wilthil først og fremst være leverandørene som må implementere standardene i sine løsninger. Kommunenes ansvar vil i hovedsak være begrenset til å stille krav til leverandørene.

- Vi har så langt ikke fått henvendelser fra kommuner om eventuelle problemer knyttet til forskriften.

Bergen kommune har allerede kommet langt. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor