- Mangelfull it-politikk

- Mangelfull it-politikk

Riksrevisjonen mener Fornyings-departementet ikke er en pådriver for å fremme elektronisk informasjonsutveksling i det offentlige.

Potensialet for elektronisk informasjonsutveksling i forvaltningen er dårlig utnyttet, konkluderer Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor, som ble overlevert Stortinget i dag.

”Den overordnede koordineringen av ikt-politikken, som er en forutsetning for å fremme elektronisk informasjonsutveksling, har vært mangelfull. Dette har medført en for lite koordinert utvikling av sentrale ikt-tjenester”, heter det i rapporten.

- Mange offentlige virksomheter sitter på informasjon av verdi for andre offentlige virksomheter. En bedre utnyttelse av denne informasjonen kunne bidratt til sikrere, raskere og mer effektive tjenester til privatpersoner og næringsliv, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding.

Svak måloppnåelse

Elektronisk utveksling av informasjon på tvers av departementsområdene er nødvendig for å sikre at privatpersoner og næringsliv slipper å levere inn den samme informasjonen flere ganger til offentlige myndigheter. Gjenbruk av informasjon i det offentlige er nødvendig for å sikre kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen, men det skjer ikke i tilstrekkelig grad.

Mange mål og tiltak knyttet til elektronisk informasjonsutveksling er beskrevet og gjentatt i en rekke plandokumenter siden 2002 og senest i Stortingsmeldingen Eit informasjonssamfunn for alle. Undersøkelsen viser at måloppnåelsen har vært svak.

Ikke fellesløsninger og standarder

Viktige fellesløsninger, som for eksempel sikkerhetsløsning, ikke er kommet på plass. Manglende sikkerhetsløsning innebærer at personer og næringsliv må holde styr på mange forskjellige pin-koder og identiteter, avhengig av hvilke offentlige tjenester som benyttes. Mulighetene for gjenbruk av informasjon mellom offentlige virksomheter forutsetter at det finnes sikre løsninger for deling av informasjon.

Undersøkelsen viser videre at regjeringens arbeid i liten grad har bidratt til utviklingen av tverrgående ikt-løsninger i forvaltningen. Manglende fremdrift i etablering av felles sikkerhetsløsninger og standarder har medført at flere virksomheter har måttet utvikle egne ikt-løsninger. Det kan gi merkostnader for samfunnet dersom de sektorvise ikt-løsningene må tilpasses bredere nasjonale løsninger når disse etter hvert kommer på plass.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har det overordnede ansvaret for å tilrettelegge og koordinere arbeidet med å øke den elektroniske informasjonsutvekslingen i offentlig sektor.

- Verken FAD eller fagdepartementene er pådrivere på dette området, konkluderer Kosmo.

Grande Røys forsvarer FAD

FAD er ikke enige i kritikken, men gir uttrykk for at Riksrevisjonens vurderinger er svært relevante for det videre arbeidet med samordning av elektronisk forvaltning og tjenesteproduksjon.

- Riksrevisjonen påpeker blant annet at en felles IKT-arkitektur ikke har blitt realisert. Arbeidet med IKT-arkitektur er en langsiktig prosess, og ikke et spørsmål om ett konkret tidspunkt for når det skal være ferdig etablert. En arbeidsgruppe har lagt frem et forslag om felles IKT-arkitektur for offentlig sektor, inklusiv felles arkitekturprinsipper, felleskomponenter og styringsprinsipper. Forslaget er foreløpig ikke ferdig behandlet i departementet, skriver FAD-statsråd Heidi Grande Røys i et tilsvar.

Grande Røys nevner også Minside, Altinn og eNorge som gode eksempler på offentlige, elektroniske tjenester med god fremdrift. Elektronisk id betegnes imidlertid som en utfordring.

- Det har vært, og er, utfordringer med å etablere felles løsninger på dette området. Noe av årsaken er at felles eID er en teknologi som preges av såkalte nettverkseffekter, noe som medfører at jo flere innehavere av eID, jo flere tjenester vil tilbys, og jo flere tjenester en eID kan benytte, jo mer attraktivt vil det være for flere brukere å skaffe seg den, forklarer Grande Røys.

Les hele rapporten fra Riksrevisjonen her.

Offentlig Sektor