Konklusjonen fra KMD er klar. Difi får flere nye virkemidler som skal bidra til å styrke arbeidet med å utvikle offentlig sektor.

Konklusjonen fra KMD er klar. Difi får flere nye virkemidler som skal bidra til å styrke arbeidet med å utvikle offentlig sektor.

Nye virkemidler til Difi

Kommunal- og moderniseringsministeren har gitt Difi vesentlige budsjettøkninger til nye virkemidler innenfor dagens ansvarsområder.

Kommunal- og moderniseringsministeren forsterker nå Difis strategiske pådriver- og samordningsrolle.

I 2014 ble Difi Evaluert av Agenda kaupang. Hovedkonklusjonen var at Difi må ta en mer strategisk rolle. De må også bli et enda sterkere faglig miljø som pådriver for en mer samordnet forvaltningsutvikling og digitalisering av offentlig sektor. Samtidig ble det etterlyst virkemidler for at Difi skal kunne ta denne rollen.

Et styrket Difi

Nå er konklusjonen fra KMD klar. Flere nye virkemidler skal bidra til å styrke arbeidet med å utvikle offentlig sektor.

Dette er de nye virkemidlene og sentrale budsjettposter:

75 mill. kroner til en tilskuddsordning (medfinansieringsordning) for IKT-prosjekter

13 mill. kroner til utvikling av ny løsning for offentlig elektronisk postjournal (OEP) (totalt 19,5 mill. kroner over to år) 

12,5 mill. kroner til nytt statlig innkjøpssenter som skal inngå og forvalte sentrale rammeavtaler på vegne av statlige forvaltningsorganer i sivil sektor 

7 mill. kroner til sentralt strategisk kompetansetilbud til ledere i staten 

5 mill. kroner til en ordning for å øke statlige virksomheters innovasjonsevne, blant annet ved hjelp av tjenestedesign som metode 

2,5 mill. kroner til innovasjon rettet mot kommunene

2,5 mill. kroner til etablering av Digitaliseringsrådet

4, 5 mill. kroner til arbeidet med e-faktura (over til vårt driftsbudsjett)

10 mill. kroner til å styrke Nasjonalt program for leverandørutviklinghvor Difi er med sammen med NHO og KS

Offentlig Sektor