Økt samhandling mellom stat og kommune

MER INTERAKSJON: Ifølge en ny rapporten fra Difi skal styringsrelasjonen mellom stat og kommune har endret seg i løpet av de siste femten årene. Det skal nå være mer vekt på involvering og veiledning. (Foto: Leif Hamnes)

Økt samhandling mellom stat og kommune

Styringsrelasjonen mellom stat og kommune har endret seg i løpet av de siste femten årene. Økt samhandling er en klar tendens, og det er mer vekt på involvering og veiledning.

Fredag la Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) frem en rapport om hvordan staten styrer kommunene. I undersøkelsen som er initiert av Difi har de sett på virkemiddelbruk og utviklingstrekk i den statlige styringen av kommunene i perioden 1999-2015.

Snakke sammen

 Målet med kommunereformen er å sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati. Redusert statlig detaljstyring er også et av målene for reformen, heter det i en melding på Difis hjemmesider.

 – Kommunen skal gi oss et godt tilbud som er tilpasset forholdene der vi bor. Staten skal passe på at vi får det vi har rett på. Derfor må stat og kommune snakke sammen og samarbeide om å gi offentlig tjenester til innbyggerne, sier Ingelin Killengreen, direktør i Difi, i meldingen.

Økt samhandling

Ifølge rapporten skal styringsrelasjonen mellom stat og kommune har endret seg i løpet av de siste femten årene. Ifølge Difi har det funnet sted en klar tendens til økt samhandling mellom stat og kommune. Det skal være mer vekt på involvering og veiledning. Difi forklarer det på denne måten:

Bruk av rammelover og begrenset bruk av øremerkede midler peker i retning av mindre detaljert styring. Økt vekt på veiledning er et tegn på mykere styring. Derimot er det særlig på velferdsområdene tendenser til mer detaljert styring gjennom blant annet prosedyre- og kompetansekrav i lover og forskrifter.

Staten har overført en rekke oppgaver til kommunene de siste 50 årene. Kommunenes handlingsrom for å løse oppgavene er gradvis utvidet. Likevel ser Difi at staten setter inn kompensatoriske tiltak i form av blant annet nye prosedyrekrav og veiledning for å sikre at oppgavene løses godt nok og i samsvar med statens forutsetninger.

Offentlig Sektor