PDMT mister it-makta

PDMT mister it-makta

Politidirektoratet tar over all kontroll etter rapportslakt - i dag åpnet direktoratet en helt egen avdeling for it-utvikling.

Direktoratet av forvaltning og ikt (DIFI) har gransket Politidirektoratet (POD).

Rapporten ble presentert i dag.

Den er ingen hyggelig fredagslektyre for POD og Justisdepartementet (JD).

- Vår vurdering er at POD i liten grad fyller rollen som leder og utvikler av politiet, konkluderer Hans Christian Holte, direktør i Difi.

- POD har ikke innfridd forveningene.

It et nøkkelpunkt

Det er mange ulike årsaker til slakten DIFI serverer i dag. En av hovedpunktene går på it, eller mangel på it.

- Ikt må ses på i et helhetlig utviklingsperspektiv. Gjørv-kommisjonen har også pekt på dårlig it-satsning, og det peker også vi tydelig på i denne rapporten. Det er en klar utfordring i politiet som et hele, sier Holte, som peker på at it har vist seg å være avjørende når det gjelder reforumutvikling i dag.

«Utvikling av nye arbeidsreformer og organisasjonsutvikling understøttet av ikt har vært for dårlig forankret og for lavt prioritert,» kan man lese i rapporten.

Særlig mener DIFI at it må ses i et utviklingsperspektiv.

- Det kommer frem i denne rapporten her at it er en grunnleggende utfordring. Vi mener det er viktig at POD tar rollen både for strategisk ledelse og forankring av it, sier Holte.

«Det synes å være stor enighet både i departementet og i politiet om at IKT-utvikling har vært et forsømt område,» kan man lese i rapporten. Noen rapportforfatterne har snakket med peker på budsjetter som årsak. Andre peker på at it oppfattes som teknologiinvesteringer og ikke som organisasjonsutviklingstiltak.

Byråkrater er fra Venus, teknologer fra Mars

Noen viser til konservative og teknofobe byråkrater. Mange peker på dårlig teknologiforståelse i ledelsen, at POD har for dårlig kompetanse og at rolleavklaringen mellom POD og særorganet Politiets data- og materielltjeneste (ODMT) har vært uklar, til tross for at denne har vært gjennomgått en rekke ganger.

Anskaffelses- og utviklingsprosesser omtales som tunggrodde og byråkratiske. Kommunikasjonen mellom it-folk og byråkrater har vært vrien - it har snakket om roller, virksomhetsprosesser og gevinster, byråkratene har snakket om oppgaver, ventetid, resultater, systemer og utstyr.

«Kartleggingen viser at POD i dag ikke evner å ha en utviklingsrolle i tilstrekkelig grad. Dette må slik vi ser det ses i sammenheng med at IKT ofte trekkes frem som et problemområde i politiet. (...) Alle de vi har snakket med er enige i at IKT er viktig, men det er store ulikheter mht. hvilken retning de mener det er riktig å gå».

Situasjonsbeskrivelsen er forskjellig i ulike miljøer. Teknologimiljøene fronter organisasjonsutvikling som en forutsetning for it-utvikling og vellykket implementering, mens fagmiljøene tenker på it som Ipad og it-systemer som er tilpasset og støtter dagens oppgaveløsning og arbeidsprosesser.

Lover å ta grep

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier han ikke fryktet rapporten, til tross for at det var et «tung lesning». Mye var de allerede klar over.

- Rapporten er gjenkjennelig for oss i POD og for politimestrene der ute. Den er streng, men er et godt utgangspukt på veien videre, sier Humlegård ydmykt.

- Vi er ikke gode nok og vi har flere forbedringsområder.

Det er selvfølgelig et sammensatt problembilde som presenteres i rapporten, der PODs link mot ulike særorgan har har sine utfordringer. Særorganene har hatt sin posisjon, og POD har blitt stående på utsiden av sentrale områder som for eksempel it-styring av en etat med såpass mange medarbeidere som PDMT. Nå vil han styrke PODs rolle som etatsleder og satse mer på virksomhetsutvikling.

- Samordning og utnyttelse av nye verktøy og mer utnyttelse av ikt i et virksomhetsutviklignspespektiv, nevner politimesteren.

I-POD kom i dag

Han påpeker en del tiltak allerede er satt i gang. Blant har POD åpnet en egen it-avdeling, faktisk åpnet avdelingen akkurat i dag - kanskje vi kan kalle den I-POD.

Humlegård og POD har også påbeynt arbeidet med å sette sammen en ny toppledergruppe.

- Vi må få til en kraftig styring av ikt, og skal ta rollen som etatsleder og virksomhetsutvikler og det som følger på det strategiske områder. PDMT er enige. Det er viktig at vi fortsetter dette arbeidet for modning inn mot merverdiprogrammet vi også jobber med, sier Humlegård.

Merverdiprogrammet er det nye navnet på det forhenværende straffesaksprogrammet.

POD tar ansvar for slapp it

- Denne nye it-avdelingen som åpnet i dag, hvillken rolle får den?

- Avdelingen skal jobbe med virksomhetsutvikling og løfte noe av hatten fra PDMT. Noe av bestilling og premissrollen tas inn i POD, sier Humlegård, som han mener skal gi en tydeligere rolle for POD som gjør at det kan tas mer strategiske og innovative begrep.

- Det blir langt flere som jobber med ikt i POD, PDMT skal i større grad jobbe med drift og leverandører. Det er PDMT enige i.

Med andre ord tar POD totalt over som beslutningstaker når det gjelder it.

- Betyr dette at PDMT har vært udugelige?

- Når vi opprettet avdelingen som kom opp nå i fjor høst er det jo en anerkjennesle av at det er POD som må ta ansvar for dette. Vi er foreldrene i familien og må selv ta ansvar for at man ikke har hatt kompetanse og nok fokus på ikt. Vi kan ikke skylde det på familiemedlemmer som PDMT, sier Humlegård.

Ifølge statssekretær i Justisdepartementet Astri Aas-Hansen, vil hele Difis rapport være et viktig grunnlag for det nye politianalysearbeidet som er påbegynt og som skal leveres i juli. Dette analysearbeidet skal munne ut i en langsiktig plan i perspektiv 15-20 år frem i tid, som er planlagt presentert når statsbudsjettet for 2014 legges frem.

Offentlig Sektor