Protesterer mot Lyngstøls press

Protesterer mot Lyngstøls press

Ikt-Norge klager DNK inn til Justisdepartementet for «utilbørlig opptreden».

Krangelen mellom bransjeorganisasjonen Ikt-Norge og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har toppet seg denne uken, med en klage til Justisdepartementet.

I klagen poengterer Ikt-Norge at de «er av den oppfatning at DNK har opptrådt i strid med § 5 i lov om offentlige anskaffelser (offanskl.), i tillegg til at DNK ikke har overholdt de etiske retningslinjer som er oppstilt for statstjenesten.»

Ikt-Norge handler etter at DNK har gjennom et av styremedlemmene i bransjeorganisasjonen har prøvd å stoppe generalsekretær Per Morten Hoff i sin kamp mot nødnettets Tetra-satsing.

I flere år har Hoff ytret seg skeptisk mot både teknologien og måten prosjektet er ført i Norge. Ifølge Hoff har DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl holdt tett grep om prosessen.

Hoffs kritikk har kommet frem i flere artikler i år før og etter sommeren, både i Computerworld og Dagens Næringsliv, samt i tv-reportasjer.

LES OGSÅ: Sår tvil om nødnettet

Engasjert i oppdrag

Det synes Lyngstøl gikk for langt. I en epost til Ikt-Norges styremedlem Mette Solstrand ber Lyngstøl henne å ta opp Hoffs kritikk mot nødnettet.

«Er det i medlemmenes interesse at IKT-Norges generalsekretær bruker så mye energi på å bremse et samfunnsviktig prosjekt? Har du diskutert dette med andre i styret etter vår forrige samtale? Er det OK at lederen for IKT-Norge, som menigmann nok regner med har gode kunnskape rom IKT og således stoler på, igjen og igjen går ut i mediene med innlegg som er fule av feil?» skriver Lyngstøl i eposten til Solberg.

Problemet er at Solstrand er administrerende direktør i Teleplan, som over mange år har levert tjenester til DNK, og dermed er avhengig av et godt forhold til direktoratet. Det liker resten av styret i Ikt-Norge dårlig.

«Det første forholdet i denne klagen gjelder at DNKs direktør Tor Helge Lyngstøl kontaktet et styremedlem i IKT-Norge, Mette Solstrand, med den hensikt å få IKT-Norge til å stanse uttalelser og kritikk mot utbyggingen av Nødnettet. Solstrand er til daglig administrerende direktør i Teleplan Consulting AS, som har levert konsulenttjenester til DNK i flere år, og fortsatt er engasjert i oppdrag av DNK.» skriver Ikt-Norge i klagen, som er undertegnet av styrelederen Eilert Hanoa.

LES OGSÅ: Kjenner seg ikke igjen

Ikt-Norge anser påvirkningen av en leverandør til et offentlig prosjekt, i den hensikt å få stoppet kritikk via vedkommendes styreverv i IKT-Norge, som et klart og alvorlig brudd på de gjeldende etiske retningslinjer. Organisasjonen mener også at det er i strid med den forretningsetiske standard som kreves ved offentlige innkjøp.

«Vi er også svært overrasket over at direktøren i DNK viser til at kritikken rammer ham selv som person, og at det brukes som et argument for at kritikken må stoppes. DNK forvalter et meget stort offentlig prosjekt budsjettert til 6 milliarder kroner. Kritikken mot Nødnettet har vært massiv fra mange hold. IKT-Norge er av den oppfatning at ledere av offentlig forvaltning må tåle å bli kritisert i det offentlige rom når prosjektet ikke har utviklet seg som forventet.»

Ikt-Norge ber Justisdepartementet, som har ansvaret for DNK, om en redegjørelse for om den praksis som her er utvist, er i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjer.

Det andre forholdet gjelder DNKs opptreden i den pågående klagesaken hos KOFA. I saken som behandles av Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA), hvor DNK selv er part, har DNK ved Lyngstøl skrevet et brev til KOFA av 10. september 2012, hvor Lyngstøl viser til nevnte e-post-utveksling mellom Lyngstøl og Solstrand. DNK viser i brevet til at e-posten illustrerer at Per Morten Hoff mangler full støtte i styret i IKT-Norge i saken.

«En slik påstand som Lyngstøl her fremsetter i brevet til KOFA er dermed uriktig, og IKT-Norge mener at slik opptreden er i strid med kravet om god forretningsskikk i offanskl. § 5 og de etiske regler som er oppstilt for statstjenesten. IKT-Norge er av den oppfatning at DNK misbruker IKT-Norges legitimitet for å vinne frem i en offentlig klagesak. DNKs fremgangsmåte i denne saken har bidratt til å gi KOFA feilaktig informasjon. Vi ber på denne bakgrunn om at Justisdepartementet vurderer DNKs handlemåte i klagesaken overfor KOFA.»

LES ALT OM NØDNETTET PÅ COMPUTERWORLD.NO

Offentlig Sektor