Redd det blir for mye politikk

Redd det blir for mye politikk

I en ny rapport fra Difi frykter Hans Christian Holte at Datatilsynet skal bli for mye ombud.

Difi har foretatt en evaluering av Datatilsynet på oppdrag for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Evalueringen er basert på intervjuer med representanter for Datatilsynets ulike brukere, målgrupper, medarbeidere i Datatilsynet og dokumentstudier.

Ifølge Difi viser evalueringen at Datatilsynet er både synlige og tydelige i personvernspørsmål, men at det sterke engasjementet for nettopp personvern kan bidra til at bevisstheten om rollen som forvaltningsorgan ikke alltid er høy nok.

- Datatilsynet er både tilsyn, ombud, vedtaksmyndighet og rådgiver, og de opptrer både som myndighetsorgan og som talerør for vern av personopplysninger. Denne rollekombinasjonen er både spesiell og krevende, og fordrer høy grad av rollebevissthet, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

Ombudsrollen dårlig definert

På tross av at evauleringen viser at Datatilsynet håndterer de forskjellige rollene sine på en god måte, er det likevel kommet kritikk av at ombudsrollen enkelte ganger trekkes for langt, ifølge Difi.

Ombudsrollen er ikke tydelig definert i norsk forvaltning. Vanligvis er et ombud en person eller virksomhet med oppdrag å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter.

Difi mener at det er behov for en nærmere avklaring av statlige organers ombudsrolle.

- Når uavhengige organer har en rolle som offentlig talerør for viktige samfunnshensyn og verdier, bør det legges stor vekt på deres legitimitetsgrunnlag. Det må være tydelig om rolleutøvelsen er rettslig, faglig eller interessepolitisk basert, sier Holte.

Han fortsetter med å si at Datatilsynet bør legge vekt på høy grad av rollebevissthet, blant annet for å unngå at de blir en politisk aktør.

- Dersom Datatilsynet trekker ombudsrollen for langt i politisk retning, kan det svekke tilliten til etaten som fagmyndighet og føre til at personvernfeltet ikke får den plass det fortjener på den politiske dagsorden, sier Holte.

Solid kompetanse

Eksterne informanter som Difi har intervjuet i forbindelse med evalueringen opplyser at Datatilsynet fortjener skryt for solid kompetanse på sine lovområder, og at de er gode rådgivere om håndtering av personvernopplysninger.

Samtidig opplyser enkelte at de mener Datatilsynet ensidig vektlegger personvernhensyn, også i saker der personvern skal avveies mot andre viktige verdier og samfunnshensyn.

- Difi opplever at Datatilsynet nå legger mer vekt på å komme i dialog med sentrale beslutningstakere enn før. Etter vår vurdering er det en riktig utvikling som kan bidra til at personvernspørsmål blir løftet frem tidligere i beslutningsprosesser, sier Holte.

Vurderer å dele Datatilsynet i to

Statsråd Rigmor Aasrud (Ap) sier ifølge NTB til Aftenposten at hun ikke er fremmed for tanken om å dele Datatilsynet i to, men at hun ikke har konkludert i saken enda.

Årsaken er at hun mener Datatilsynet flere ganger har kommet svært nær med å opptre som politisk aktør.

- De skal ikke bruke ombudsrollen i lovfortolkningene de har, sier Aasrud.

Statsråden legger til at departementet vil jobbe med en grenseoppgang mellom rollene, og at dette blir et tema når regjeringen neste år skal framlegge en stortingsmelding om personvern.

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon synes ikke det er noen god idè å dele opp tilsynet.

- Det tror jeg er en dårlig idè. Disse tingene henger veldig sammen, sier Thon.

Han legger til at Datatilsynets medarbeidere skaffer seg kunnskaper som er viktige for ombudsrollen gjennom sin saksbehandling.

Offentlig Sektor