Regjeringen støtter Cern-datasenter

Regjeringen støtter Cern-datasenter

KRONIKK: Jeg reiser til Genève for å fremme norske aktørers sak.

Hver virksomhet sin serverpark. Den tradisjonelle måten å lagre data på har vært å gjøre det selv. Denne tankegangen endrer seg. I dag kan offentlige og private virksomheter kjøpe den lagringskapasiteten de har behov som tjenester over internettet. Bruk av nettet til lagring og prosessering av data blir gjerne kalt Cloud, eller på norsk, nettskyen.

Stadig flere virksomheter med stort behov for datalagring ser seg om etter kostnadseffektive og fleksible løsninger for datalagring. Det er lett å forstå hvorfor. Mens gjennomsnittlig utnyttelse av serverkapasiteten i dag ligger på cirka ti prosent, kan nettskyløsninger øke utnyttelsen av kapasiteten vesentlig. Markedet er internasjonalt. Datasentre kan levere lagrings- og prosesseringstjenester på tvers av landegrensene.

Noe for Norge

Grønne datasentre er som skapt for Norge. Utvikling av grønne datasentre rettet mot både norske og internasjonale virksomheter som Cern, utgjør en potensiell vekst- og utviklingsmulighet for ikt-industrien i landet vårt. Vi har god tilgang på naturlig kulde til nedkjøling av serverparker, noe som gir energieffektivitet. Norge er geologisk stabilt uten fare for jordskjelv eller andre naturkatastrofer. Vi har økonomisk og politisk stabilitet som gjør det trygt å investere her. I tillegg har vi kompetent arbeidskraft og god bredbåndsinfrastruktur. Dette er viktige kriterier internasjonale kunder er opptatt av når de skal sikre sine data.

It står for like store klimautslipp som flytrafikken, to prosent av de samlede klimagassutslippene. Med utviklingen av store datasentre som tilbyr lagrings- og prosesseringstjenester, kan det økologiske fotavtrykket til it-drift i enkelte virksomheter reduseres med opptil 90 prosent i følge en ny rapport.

Som fornyingsminister med ansvar for ikt-politikken er jeg opptatt av at det etableres datasentre i Norge av flere grunner. Jeg er opptatt av at den norske ikt-næringen er konkurransedyktig og kan levere tjenester på det internasjonale markedet. Jeg er opptatt av potensialene for å fornye offentlig sektor gjennom effektiv it-drift. I tillegg er etablering av miljøvennlige datasentre god klimapolitikk. Jeg opptatt av at vi realiserer dette miljøpotensialet gjennom gode og effektive tiltak.

Cern er spennende

Cern har en av de største installasjonene i verden for eksperimentelle studier innenfor kjerne- og elementærpartikkelfysikk. Forskningsaktiviteten genererer en stor mengde data og behov for dataprosessering, og Cern ser seg nå om etter et nytt datasenter. Et slikt senter kan i prinsippet ligge hvor som helst i Europa. Det viktige for Cern er at lokaliseringen er sikker, at driftskostnadene er lave og at energien er miljøvennlig. Fristen for å melde sin interesse er 30. november i år, og flere norske ikt-aktører er på banen. Det er de enkelte leverandørene som skal lansere sine forslag overfor Cern innen denne fristen.

Cerns planer om et datasenter er et spennende prosjekt, med forventet bruk av innovative og miljøvennlige teknologiske løsninger. Etablering og drifting av et stort og energieffektivt datasenter i Norge kan markedsføre Norge som ikt-nasjon i utlandet, øke norsk kompetanse innen datadriftstjenester levert over internett, og gjøre Norge i stand til å tilby datalagring og -tjenester i et internasjonalt marked. Cern er en stor aktør som kan være en viktig referansekunde for norsk ikt-næring. Vi ser det som svært positivt om norsk ikt-næring kunne få kunder som Cern til Norge.

Offentlig støtte

Cern er en av flere internasjonale, tunge aktører som vurderer lokalisering av sine datasentre. Organisasjonen anmodet i juli i år sine medlemsland om å uttrykke interesse for å bli vertsland for et nytt datasenter for lagring av vitenskapelige data. Vi kjenner til flere sterke norske tilbydere som kan være i stand til å levere gode tilbud til Cern. Aktørene må i en slik prosess selv vurdere om de har behov for offentlig støtte og ta i den forbindelse kontakt med relevant virkemiddelapparat.

Regjeringen vil klargjøre sin positive holdning til norske kandidater gjennom et brev til Cerns ledelse. Og i slutten av måneden reiser jeg dessuten til Genève for å fremme norske aktørers sak og presentere våre fortrinn som mulig vertsnasjon for et slikt datasenter.

Vi har god tro på at de norske tilbudene vil være konkurransedyktige, for vi vet at aktuelle norske aktører har lovende konsepter å legge fram.

Les om:

Offentlig Sektor