Skal behandle pasienter raskere

Skal behandle pasienter raskere

Ullevål standardiserer pasientbehandlingen med Troux.

Pasientlinjen er alt arbeidet som utføres fra en pasient skrives inn på et sykehus til vedkommende skrives ut.

- Å behandle pasienter er en kjerneprosess. Derfor ønsker vi å standardisere pasientbehandlingsforløpet, sier Andreas Atteraas Grønbekk, prosjektleder for virksomhets og prosessmodellering ved Oslo Universitetssykehus Ullevål.

Målet er å få til mer effektiv pasientbehandling i Helse Sør-Øst RHF. Derfor har Helse Sør-Øst regionalt helseforetak valgt å satse på Troux som verktøy for å lære, og forbedre prosessene rundt pasientlinjene og de administrative arbeidsprosessene.

Pasientbehandlingen omfatter den totale verdikjeden som inkluderer samspillet mellom sykehusets behandling og kommunenes oppfølging ved utskriving av pasienter fra sykehus. Håpet er å sende pasienten rett hjem, men ofte inngår det behov for rehabilitering og omsorgstjenester som etter hvert medfører bruk av sykehjem for en stadig aldrende befolkning.

Nytte på amerikanske sykehus

Troux vant over mer kjente verktøy for å beskrive prosesser som IBMs Telelogic (System Architect), IDS Aris og Qualisofts Qualiware. Selv om Troux er ukjent for de fleste har analysefirmaet Gartner plassert firmaet godt oppe i sin magiske kvadrant for verktøy for forretningsarkitektur.

Hvorfor Troux til slutt ble foretrukket er nytten to amerikanske sykehus har hatt av verktøyet. I Norge representeres Troux av konsulentfirmaet Rubik.

- Vi vant på engasjement og lokal kompetanse på virksomhetsmodellering, sier Pieter Spilling, markedsdirektør i Rubik.

Også betalingsmodellen og hvordan prosjektgjennomføringen skal utføres spilte inn ved valget.

Med seg har Rubik Snorre Fossland som arkitekt. Snorre har lang erfaring med modellering og god kjennskap til deler av Troux som har norsk opphav.

Det er Frank Lillehagens ideer og mangeårige arbeid som har påvirket modelleringsverktøyet. Hans selskap Metis ble solgt til Computas som siden solgte programvaren til Troux. Metis prosessmodellering ble kombinert med arkiverings og styringsfunksjonene til Troux for å skape grunnlaget for dagens versjon. Også Trolltechs Qt blir brukt som en del av brukerbetjeningen.

Modellert i tre år

- På sykehuset i Fredrikstad har de jobbet i tre år med å modellere behandlingslinjene. De har identifisert 40 til 50 som de kan ta ansvar for, sier Haavard Martinsen, seniorkonsulent i Rubik og Rubiks prosjektleder for prosessmodellering i Helse Sør-Øst RHF.

Det antas å være rundt 200 behandlingslinjer for håndtering av pasienter i Helse Sør-Øst. Av pasientbehandlingsforløpet tror man 80 prosent er felles.

Før jul skal Helse Sør-Øst ha valgt hvilken behandlingslinje de skal modellere med Troux.

- Vi har nå gjort en teknisk verifikasjon. Ideen er å bevise "Proof of Value" i løpet av januar, fremhever Haavard Martinsen.

Ved innsalget valgte Rubik brystkreft som de modellerte for å demonstrere hva Troux kan utføre. Hoftetransplantasjon som Sykehuset i Buskerud har jobbet med, er et alternativ. En av disse behandlingslinjene vil bli valgt for å demonstrere verdi.

Skaffe oversikt

- Visio er kjempebra for å beskrive prosesser, men man får ingen overgang til den tekniske løsningen. Ved bruk av Troux får vi en intuitiv forståelse og klarer i større grad å se sammenheng med andre påvirkningsfaktorer, forklarer Andreas Atteraas Grønbekk.

Verktøyet skal derfor bidra til å skaffe en oversikt over kompleksiteten. Pasientbehandlingen er kanskje den viktigste problemstillingen, men Helse Sør-Øst skal også bruke Troux til å forenkle, forbedre og samordne ressursene for medisinsk service for apotek, klinikere og pasienter i tillegg til behandlingslinjene.

På det administrative området skal modellering av prosessene skape oversikt og tydeliggjøre roller, arbeidsoppgaver, organisasjon og struktur. Hensikten er å modellere organisasjonsutviklingsprosessen og ta frem funksjonsbeskrivelser tilknyttet personalbehandlingen.

Oversiktsrapportene vil bli tilpasset de forskjellige interessentenes behov for detaljeringsgrad like fra ledelsen for Helse Sør-Øst, til øverste sykehusledelse, avdelingsoverlegen eller it-avdelingen.

Prosesskartene skal benyttes for å identifisere flaskehalser. Målet er å kunne simulere alternative scenarier. For å bidra til økt kvalitet skal det nye dokumenthåndteringssystemet Public 360 fra Software Innovation knyttes til prosessmodelleringen.

Også for it-virkstomheten skal det kartlegges og modelleres for å koble IKT og kliniske prosesser. Den store utfordringen er å knytte virksomhets og prosessmodelleringen til it-systemene.

Derfor har Andreas Atteraas Grønbekk en modell med fire nivåer for å understreke it-prosessene som limet mellom forretningsprosessene og applikasjonene.

Offentlig Sektor