Skal sykehus-it på slaktebenken?

Skal sykehus-it på slaktebenken?

KRONIKK: Nye it-systemer i norsk helsevesen har gitt svært positive resultater.

Harvard Medical School har publisert en rapport som konkluderer med at datateknologi ikke har spart sykehusene for penger, og man har heller ikke funnet noen stor sammenheng mellom kvalitetsmessige forbedringer og satsing på ikt. Er det altså slik at ikt-systemer bare skaper plunder og heft, og ikke gir gevinster, verken økonomisk eller kvalitetsmessig?

Som representant fra leverandørene av slike ikt-løsninger i Norge er det med stor interesse vi leser erfaringene fra USA. Man kan jo virkelig lure på om det samme er tilfelle med alle typer ikt-løsninger, og om situasjonen er den samme i Norge.

Få gode eksempler

Hvis man leser hele rapporten så fremkommer det at datagrunnlaget er regningsstatistikk fra 4000 amerikanske sykehus i årene 2003 – 2007, og man sammenlignet disse tallene med 24 sykehus som hadde kommet lengst med å ta i bruk IKT. Der fremkommer det at de færreste sykehus med it-satsing har klart å realisere gevinster og skape kvalitetsgevinster som monner. Men forskerne rapporterer også om noen eksempler hvor man har oppnådd store gevinster med å ta i bruk IKT, blant annet ved Veteran Medical Center og Kaiser Permanente. Det kan da bety at ikt-løsningene man har satset på andre steder ikke har vært gode nok, har hatt feil intensjon, eller at man ikke har klart å utnytte ikt-systemene på en god måte for å få realisert gevinstene.

Det har ikke vært gjennomført lignende studier i Norge, men ut fra mange års arbeid med utvikling av ikt-systemer for norske sykehus mener jeg situasjonen er svært forskjellig fra USA. Forskningsrapporten påpeker at den største drivkraften for utvikling av ikt-systemer i USA har vært behovet for detaljerte fakturagrunnlag til forsikringsordningene, noe som har dreid fokuset vekk løsninger som effektiviserer og forbedrer hverdagen for den enkelte helsearbeider. I Norge har løsningsfokuset de siste ti årene primært vært å utvikle IKT-systemer som kan forenkle arbeidsprosessene og heve kvaliteten i helsevesenet, og det har gitt svært positive resultater.

Bedre kvalitet

Her er noen eksempler på slike gevinstområder som vi har sett de siste årene:

  • Økt pasientopplevd kvalitet

Samtidig er det viktig at pasientene føler seg ivaretatt, får god service og nødvendig omsorg. Det er viktig at både ventetid og behandling medvirker til at tiden på sykehuset oppleves som effektivt utnyttet. Her har sykehusene gått fra en situasjon med papirsøknader i ringperm til elektroniske ventelister, noe som muliggjør raskere og bedre dialog med pasientene. Det er også utviklet løsninger som gjør pasienten sjøl i stand til å samhandle elektronisk med helsevesenet, pasienten kan sende sikker epost til legen sin, bestille time direkte til sykehuset og se sin egen journal elektronisk.

  • Økt dokumentasjonskvalitet

Med bruk av papirjournal var opptil 25% av journalene på avveie – med elektronisk journal er informasjonen tilgjengelig – alltid. Dette gir bedre pasientbehandling, og færre avlyste operasjoner og behandlinger. Bedre strukturering av informasjonen gjør informasjonsutveksling mellom ulike fagpersoner enklere og hever kvaliteten i dokumentasjonen.

Pasientenes forventning med et opphold på sykehuset er å bli frisk på kortest mulig tid. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor