Skandaleprosjekt koster 269 millioner kroner

Skandaleprosjekt koster 269 millioner kroner

Over en tredel av Oslo kommunes overskudd brukes til å redde den skakkjørte ikt-reformen.

Oslo kommune har vedtatt å dekke inn merforbruket og fremtidige utgifter til ikt-reformen gjennom bruk av kommunens overskudd fra i fjor. I alt koster reformen 269 millioner kroner, medregnet det merforbruket på 74 millioner kroner som ble avdekket i februar i år.

LES OGSÅ: Oslo kommune i it-skandale

Totalt stabler byrådet på beina 255 millioner kroner i tilleggsbevilgninger til Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) for til 2007 og 2008. Dette inkluderer de 40 millioner kronene som ble bevilget tidligere i år.

I tillegg til de 255 millionene kommer 14 millioner kroner, som inngår i merforbruket i prosjektet, men som er tatt ut på grunn av at UKE hadde brukt 14 millioner kroner mindre enn antatt i sitt budsjett. Den totale kostnadsrammen blir dermed 269 millioner kroner.

- Dette er det vi legger til grunn for å få prosjektet i havn. Det er likevel fremdeles noen usikkerhetsmomenter, men det får vi ta fortløpende, sier finansbyråd Stian Berger Røsland (H).

Tømmer kommunekassen

Oslo kommune hadde i fjor et overskudd på 652 millioner kroner. Over en tredel av dette blir nå brukt til å dekke inn de økonomiske konsekvensene av prosjektet. UKE får dermed strøket det merforbruket som reformen har ført med seg. Finansbyråd Røsland gjentar at prosjektstyringen ikke har vært god.

- En rekke ting burde ha vært gjort annerledes. Utgangspunktet var at sentralisering av driften skulle gjøre det lønnsomt, men det skjedde ikke. Det var for dårlig samarbeid, planlegging og ikke nok kompetanse til å gjennomføre prosjektet, sier Røsland.

Noe sentralt, noe lokalt

Kommunen og UKE har tatt inn over seg at de må lytte mer til kommunens virksomheter, og har nå hatt en gjennomgang for å se på hvilke systemer som skal beholdes og hvilke systemer som skal outsources. Flere virksomheter vil beholde sine systemer (se liste lenger ned på siden).

Et annet problem har vært kompetansen som har forsvunnet fra kommunens virksomheter. I den opprinnelige planen for reformen skulle 100 av 400 ikt-årsverk kuttes og outsources. UKE ser nå på dette med ”friske øyne” og ser for seg en blandet modell for styrking av kompetanse.

- Det vil være ulike behov i virksomhetene. Noen vil ha et behov for mer permanent kompetanse, mens andre klarer seg med konsulenter, sier konstituert direktør Marit Langfeldt Ege i UKE, som har fått ansvaret for å rydde opp i prosjektrotet.

Mangler kontrollsystem

Finansbyråd Stian Berger Røsland erkjenner at kommunen ikke har et skikkelig kontrollsystem i forkant av slike prosjekter. Finansavdelingen har derfor satt ned et eget prosjekt som skal sikre bedre struktur i slike prosjekter, hvor de ser for seg et tilsvarende system som staten har.

- Staten har en ekstern kvalitetssikring i denne typen prosjekter, som er en bra modell. De som har et prosjekt må vise at de har gjennomført undersøkelser og planlegging. Vi tar utgangspunkt i å få en byrådssak på dette før sommeren, supplerer konstituert kommunaldirektør Arild Sundberg i byrådsavdelingen for finans og utvikling.

Økonomiske konsekvenser

Dette er driftsbudsjettet som Oslo kommune mener skal være tilstrekkelig for å se ikt-reformen i havn:

Inndekket regnskapsført merforbruk i 2007: 60 mill.
Prosjektkostnader, gjennomføringskostnader og avsetninger med den forsinkede gjennomføringen: 150 mill.
Drift, prosjektstyring, gjennomgang av prosjektet (2008): 45 mill.

TOTALT: 255 mill.

Investeringsbudsjett:

Nødvendige investeringer (servere, printere etc): 45 mill.

Disse beholder sine systemer:

Barne- og familieetaten
Samferdselsetaten
Trafikketaten
Kommunerevisjonen
Brann- og redningsetaten
Boligbygg Oslo KF
Renovasjonsetaten
Kemnerkontoret
Oslo Havn KF
Idrettsetaten
Plan- og bygningsetaten
Oslo Rådhus
Vann- og avløpsetaten
Utganningsetaten
Beredskapsetaten
Kommuneadvokaten

Disse er på/skal over på felles plattform:

De 15 bydelene
Utviklings- og kompetanseetaten
Helse- og velferdsetaten
Byarkivet
Gravferdsetaten
Arbeidstrening Oslo KF
Byantikvaren
Energigjenvinningsetaten
ENØK-etaten
Friluftsetaten
Kulturetaten
Legevakten
Næringsetaten
Park og idrett Oslo KF
PRO-senteret
Rusmiddeletaten
Sykehjemsetaten
Tannhelsetjenesten Oslo KF

Offentlig Sektor