Vil ha kjernejournal fra 2013

Vil ha kjernejournal fra 2013

Helsedirektoratets rapport om nasjonal kjernejournal er klar.

Høsten 2010 gjennomførte Helsedirektoratet et forprosjekt for nasjonal kjernejournal, og rapporten fra forprosjektet er nå offentliggjort.

En kjernejournal skal utvikles på en særnorsk måte, og det betyr at første versjon ikke er klar klar til pilotering og geografisk begrenset innføring før i 2013.

En kjernejournal er et begrep for en elektronisk pasientjournal som inneholder grunnelggenede opplysninger om borgerne, som skal være tilgjengelig for helsepersonell på tvers av foretaksgrenser og forvaltningsnivå, samt for pasienten selv.

Tanken er at helsepersonells tilgang til data som medisinbruk og et enkelt sykdomsbilde skal redusere risiko i behandlingen.

Starter i 2011

I forprosjektet har fire referansegrupper bestående av brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, leverandører og helsetjenesten gitt sine innspill til arbeidet. Forprosjektet har jobbet for å inkludere så mange innspill som mulig i rapporten som nå er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, skriver direktoratet i sin rapport.

Helsedirektoratet foreslår å starte arbeidet med å realisere kjernejournal i 2011, med sikte på å innføre nasjonal kjernejournal i løpet av noen år.

Forprosjektet har i løpet av høsten gjennomgått tidligere arbeid om kjernejournal, internasjonale erfaringer og hatt omfattende dialog med aktørene i sektoren. Basert på dette beskriver rapporten forslag til realisering av kjernejournal på kort, mellomlang og lang sikt. Forslaget skal danne grunnlag for etablering av et hovedprosjekt som er godt forankret i sektoren, og hvor relevante aktører skal ha reell innflytelse.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it.

Noen av hovedpunktene

  • Innholdet i kjernejournalen vil i første versjon være oversikt over legemidler pasienten har fått utlevert fra apotek, kritisk informasjon om pasienten og pasientens kontakter med spesialisthelsetjenesten.
  • Brukerne av kjernejournal i første versjon vil være aktørene i den akuttmedisinske kjeden, samt fastleger. Brukerne skal selv kunne gjøre oppslag i kjernejournalen. På lengre sikt foreslår Helsedirektoratet at helsepersonell "med tjenestelig behov" også skal få tilgang.
  • Helsedirektoratet foreslår samtykkebasert oppslag i kjernejournalen, og at alle skal kunne reservere seg mot at deres helseopplysninger deles i en kjernejournal. Det foreslåss også å etablere et system for loggføring av hvem som har sett journalen.
  • Kjernejournalprosjektet skal videreføres i Helsedirektoratet, i avdelingen for eHelse og it.

Hva synes du er en god løsning? Stem i boksen til høyre

Hele rapporten er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsted som pdf.