Vil ha nasjonal it-avdeling

Vil ha nasjonal it-avdeling

I et nytt notat fremmer Difi muligheten for en felles driftsorganisasjon for statlig it.

Norge henger etter når det gjelder sentralisering av it- og forvaltningstjenester. Det mener Direktoratet for forvaltning og it (Difi). Andre land, som Danmark, har kommet mye lengre med en slik sentralisering, som kan gi store effektifiseringsgevinster, mener Difi.

Men også i private virksomheter er it-tjenester mye mer sentralisert enn i norsk offentlig sektor. Derfor bør Norge se nærmere på hvordan slike fellestjenester kan fungere her i landet.

– Det bør utredes videre hvordan dette kan løses i praksis, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi, i en pressemelding.

Små og stor

Seniorrådgiver Peter Chr. Bøgh, som har jobbet med notatet «Administrative støttefunksjoner i staten», understreker at det fortsatt gjelder en forstudie og og krever videre arbeid med utredninger som går mer i detalj. Ut fra forstudien, som omfatter mange administrative funksjoner, er det noen felter som utpeker seg som aktuelle å gå videre med. It er et av dem.

- Vi ser på it som et område man bør man gå videre med, sier han til Computerworld.

- Gjelder dette hele offentlig sektor?

- Nei, vi snakker i dette notatet bare om statsforvaltningen, altså nivået direkte under departementetene. Det omfatter direktoratene og etater.

- Mange av disse har allerede sterke it-miljøer. Tenk for eksempel på Skatteetaten. Skal de også med i en eventuell sentralisering?

- Det er tydelige forskjeller mellom store og små virksomheter. Store etater som Skatteetaten har allerede stordriftsfordelen.

- Men betyr det de skal med eller ikke i en eventuell felles it-driftsavdeling?

- Det har vi ikke diskutert i detalj. Noe av tankegangen er å se om virksomheter som per i dag yter tjenester til andre kan utvide det.

- Må vi tenke en modell som Sykehuspartner er for Helse Sør-Øst?

- Vi har ikke kommet så langt, men vi ser at andre land har gjort det, og også private konsern gjør det. Vi registrerer at det er en sentraliseringstendens, med mer store fellesløsninger enn vi har i Norge. Da må man undersøke om dette er noe for oss også.

Tar tid

Ifølge Bøgh er det Fornyingsdepartementet (Fad) som har initiert arbeidet.

- Dette vil bli diskutert med Fad og i Fad. De har en egen referansegruppe.

- Når kan vi få noen effekter av dette i Norge?

- Reelle effekter vil ligge mange år frem i tid. VI er i en oppstartfasen. Det vil være noen omstillingskostnader. På kort sikt handler det om å få dette utredet og tatt en beslutning. Det vil komme i løpet av året.

It og renhold

I pressemeldingen skriver Difi at sentralisering av administrative støttefunksjoner har vært en tydelig tendens i forvaltningen i andre land, særlig på områdene it, regnskap, lønn og innkjøp.

– Fravær av felles statlige operative tjenestetilbud på drift av it og på innkjøpsområdet, er kanskje det mest slående når en sammenlikner statlige internadministrative funksjoner i Norge med andre land og med private konsern, sier direktør Holte i meldingen.

Fad ønsker med prosjektet å få frem hva som kan være aktuelle tiltak for norske statlige virksomheter med tanke på mer kvalitet og effektivitet.

– Aktuelle temaer i den foreslåtte utredningen av en felles it-driftsorganisasjon vil blant annet være hvilke it-funksjoner som bør omfattes, om bruken skal være frivillig eller obligatorisk, lokalisering og modeller for finansiering og brukermedvirkning, sier Holte.

I Difis forstudie foreslås også at det gjøres en kartlegging av behov for felles rammeavtaler i staten.

I tillegg til it viser Difi Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og statens sentralbordtjeneste i Engerdal som bør kunne benyttes av flere. Også Statsbygg nevnes i forhold til renhold, vakthold og kantinedrift.

Les hele notatet her.

Offentlig Sektor