Vil kutte unødvendige reiser

Vil kutte unødvendige reiser

Regeringen åpner opp for elektronisk deltakelse på generalforsamlinger.

Regjeringen foreslår å gjennomføre EU-direktivet om aksjonærrettigheter.

Dermed blir det tilstrekkelig at allmennaksjeselskaper legger årsrapporter på internett, og at aksjonærer deltar på generalforsamling via elektroniske kommunikasjonsverktøy.

I dag er det slik at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, både i allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper, må sendes til alle aksjeeierne per post, eventuelt med epost til de aksjeeierne som har godtatt dette.

Regjeringen foreslår nå at selskapene i stedet kan velge å gjøre dokumentene tilgjengelige for aksjeeierne på internett, skriver Justisdepamrtementet på nettstedet sitt.

Lavere kostnader

- Hvert år mottar flere hundre tusen aksjeeiere store årsrapporter før generalforsamlingen, og det går med store ressurser til dette. Regjeringens forslag gir selskapene mulighet for betydelig å redusere behovet for slike utsendelser. Det vil føre til lavere kostnader for næringslivet, sier statssekretær Astri Aas-Hansen i en pressemelding.

Enhver aksjeeier kan likevel henvende seg til selskapet og kreve å få dokumentene tilsendt.

Dessuten skal innkallingen til generalforsamling fortsatt sendes til alle aksjeeierne, som i dag, og den skal opplyse om hvor man eventuelt kan finne dokumentene på internett.

Valgfrihet

Børsnoterte selskaper må gjøre dokumentene tilgjengelig på internett etter reglene i aksjonærrettighetsdirektivet, mens andre selskaper avgjør selv om det vil gjøre dokumentene til generalforsamlingen tilgjengelig på internett.

I alle tilfelle er det opp til selskapet selv om det vil benytte seg av den muligheten forslaget gir til å vedta at dokumentene ikke lenger skal sendes alle aksjeeierne.

Det vil være opp til selskapene selv om de vil innføre denne ordningen.

Offentlig Sektor