Vil nekte private å etterforske

Vil nekte private å etterforske

VALG: KrFs leder Knut Arild Hareide mener etterforskning må være en politisak.

- Bør det offentlige subsidiere bredbånds- (fiber-) utbygning i distriktene?

- Ja, der det ikke er markedsmessig lønnsomt kan det offentlige ta et større ansvar. Godt utbygget bredbåndsnett er viktig for å minimere avstandsulemper og for å sikre næringslivet gode rammer for etablering og drift i hele landet.

- Bør en ny regjering ta omkamp om Datalagringsdirektivet?

- Ja. KrF er motstandere av datalagringsdirektivet og vi mener direktivet medfører en urimelig svekkelse av personvernet.

- Bør skolene forpliktes til å tilby programmering som valgfag?

- Nei, men it-spørsmål bør høyere opp på dagsorden også i skoleverket.

- Bør enhver innbygger ha én pasientjournal som gjelder for hele helsesektoren?

- Ja, og dette er nå under utvikling. For KrF er det viktig at personvernet ivaretas på en god måte og at systemene blir til det beste for pasienten.

- Bør endringene i åndsverkloven, om piratkopiering, innføres?

- Nei. KrF vil verne om opphavsretten, kunstnernes livsgrunnlag og ytringsfriheten. Derfor mener vi rettighetshavere må kunne stole på at politiet gjør jobben sin. Registrering av IP-adresser som er benyttet til opphavsrettskrenkelser mener vi skal være politiets oppgave. En ordning hvor privatpersoner gis denne myndigheten kan krenke personvernet, dempe ytringsfriheten på internett og det kan bli en sovepute for politiet. Brudd på opphavsrett og piratkopiering er ulovlig. Det skal være en politisak.

- Bør staten kompensere/subsidiere kartverket for å åpne opp data til fri bruk for offentligheten?

- Ja. Offentlige data bør i større grad gjøres tilgjengelig.

- Bør Norge få en dedikert it-sjef som øverste myndighet for all offentlig it?

- Ja, vi mener dette ansvaret må være tydelig plassert hos en minister.

- Bør bevilgningen for it-relatert forskning økes?

- Ja. Vi mener bevilgningene til forskning generelt bør økes, også til it-relatert forskning.

Offentlig Sektor