Vinner kampen mot gule lapper

Vinner kampen mot gule lapper

Vellykket prosjekt for samhandling innen pleie og omsorg i kommunene.

Norsk Sykepleierforbund har i samarbeid med KS utviklet standardiserte løsninger for elektronisk informasjonsutveksling i helsetjenesten på kommunenivå gjennom pleie- og omsorgsmeldinger.

Målet er at det skal bli slutt på at helsevesenet kommuniserer om pasienter gjennom telefon og informasjon sendt med post.

Helsedirektoratet, Innovasjon Norge og Nasjonal IKT har bistått med finansiering og faglig støtte av Elin-k-prosjektet.

Rapporten ble overlevert Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen forrige uke. Overrekkelsen fant sted ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter.

Sissel Skarsgaard, en av prosjektledere i Elin-k, er svært fornøyd med hvordan prosjektet har kommet i gang.

- Dette er et godt eksempel på er samhandlingsprosjekt som har vært vellykket. Vi hadde ikke fått det til hvis ikke alle aktører hadde vært med, sier hun.

Samhandlingsprosjekt

Avslutningen av prosjektet ble hektisk etter en stor konferanse i februar.

- Vi hadde erfaringskonferanse, hvor alle som hadde deltatt i prosjektet var med. Leverandørene, pilotaktører, alle i styringsgruppen, de som har finansiert, sykehus og andre aktører som blir berørt, forteller Skarsgaard.

En slik oppmøte har vært sentral i prosjektets fremgang.

- Det som har vært særpreg er at dette er et eksempel på et hvordan et samhandlingsprosjekt. Alle må være med for 100 prosent, og alle må komme i mål med sin del av prosjektet. Prestasjonen blir aldri sterkere sitt svakeste ledd, sier man, og det er et godt bilde som også gjelder i samhandling, sier hun.

Hun påpeker at det fortsatt er mye å gjøre før all kommunikasjon fungerer som ønsket. Noen kommuner, særlig de som har vært Samspill-kommune eller som pilot i elin-k-prosjektet, har kommet langt. Andre sliter mer å få opp farten. Skarsgaard regner med at 82 av Norges 430 kommuner er godt i gang.

- Det er stor aktivitet. Klart at de som har mest resurser, både i finansiering og i folk, er de som kommer først ut, sier hun.

Mer effektivitet

Elin-k preges av at det er stor pågang fra brukersiden. Sykepleiere i kommunehelsetjenesten og på sykehus kommuniserer og samhandler mye med annet helsepersonell, både innen egen faggruppe og med andre helsefaggrupper. All kommunikasjon har hittil vært papirbasert eller ved bruk av telefon.

- Det er mye helsepersonal involvert på kommunenivå. De ser nødvendigheten å få dette på plass, de ser veldig stor nytte av å samhandle elektronisk for å bli effektiv, for å slippe med gule lapper, Erfaringen fra pilotene er veldig gode.

Bedre samhandling vil ikke nødvendigvis spare kostnader, mener Skarsgaard, men føre til bedre kommunikasjon, effektivitet i tjenester og bedre pasientbehandling.

- Er dette et godt eksempel på hvordan helseinnovasjon kan gjennomføres på en måte som passer den norske modellen?

- Ja, det tror jeg du kan si. Mange er veldig fornøyde, og vi har også fra leverandører fått tilbakemelding om at dette har vært et veldig godt samarbeidsprosjekt. Elin-metodikken sørger for at helsepersonellet er tungt involvert, og bestemmer hvordan løsninger ser ut. Det er et viktig suksesskriterium.

I prosjektet har også fem sykehus vært piloter.

- Vi har hatt pilotsykehusene i alle helseregioner.

Mellom nivåene

Det har tidligere ikke vært gjennomført et nasjonalt prosjekt for å standardisere elektronisk samhandling mellom den kommunale pleie- og omsorgstjenesten og dens samarbeidspartnere.

Prosjektet har vært å finne løsninger som bedrer samhandlingen, effektiviserer og kvalitetssikrer informasjonsoverføringen og kommunikasjonen mellom nivåene i helsevesenet, skriver KS på sitt nettsted.

Både sykepleiere og leger som bruker løsningen sier at de er svært fornøyde. Løsningene som er utviklet kan få stor betydning for informasjonsutveksling og samhandling mellom fastlegene, sykehus og pleie- og omsorgstjenestene. Men ikke minst for pasientene, påpekes det i rapporten.

Offentlig Sektor