EDB Ergogroup snart i boks

EDB Ergogroup snart i boks

Før jul skal alt være klart, etter en emisjon som gir selskapet 900 millioner.

EDB og Ergogroup har på mange måter allerede slått seg sammen, men det gjenstår fortsatt noe formalia.

I dag hadde styret en ekstraordinær generalforsamling hvor vilkårene for en aksjeutvidelse ble foreslått og vedtatt. Dagens aksjonærer skal spytte inn til sammen 896,5 millioner i friske penger for å gi det nye selskapet en god start.

Ferdig 22. desember

Den forventede tidsplanen, for det som helt korrekt heter en fortrinnsrettsemisjon, startet 19. november med den ekstraordinære generalforsamlingen. Emisjonskursen settes til 9,45 kroner og aksjekapitalen skal utvides med 94.862.219 aksjer.

Alle som eier aksjer i EDB Ergogroup per 24. november, vil motta tegningsrettigheter på nye aksjer.

Tidsplanen løper frem til 22. desember i år, hvor det skal leveres og noteres nye aksjer. Da skal alt være i boks, og EDB og Ergogroup være ett.

Det har tidligere vært hevdet at emisjonen skulle være i boks i løpet av året, og det ser det altså ut som de klarer å holde.

Spennende lektyre

For de spesielt interesserte, her er hovedvilkårene i emisjonen, slik de ble vedtatt på generalforsamlingen:

  • EDB ErgoGroups aksjekapital vil bli forhøyet med NOK 166 008 883,25 ved utstedelse av 94 862 219 nye aksjer.
  • Tegningskursen vil være NOK 9,45 per aksje, tilsvarende en rabatt på omtrent 29,2 % i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter basert på EDB Ergogroups sluttkurs på NOK 15,50 den 18. november 2010.
  • Fortrinnsrettsemisjonen vil tilføre EDB ErgoGroup omtrent NOK 896,5 millioner i brutto emisjonsproveny.
  • Eksisterende aksjeeiere som er registrert i selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) per 24. november 2010 ("Registreringsdatoen") vil motta omsettelige tegningsretter som, med de begrensninger som følger av gjeldende rett, vil gi fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer i fortrinnsrettsemisjonen.
  • Forutsatt at handel i aksjer skjer i henhold til ordinært T+3 oppgjør i VPS vil aksjer ervervet forut for eller den 19. november 2010 ("Skjæringsdagen") gi rett til å få tildelt tegningsretter, mens aksjer ervervet fra og med 22. november 2010 ikke vil gi rett til tegningsretter.
  • Eksisterende aksjeeiere vil motta 11 omsettelige tegningsretter for hver 20 eksisterende aksjer registrert på vedkommende eksisterende aksjeeier på Skjæringsdagen (slik det fremgår i VPS på Registreringsdatoen). Hver tegningsrett vil gi aksjeeieren rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.
  • Tegningsperioden og handelsperioden for tegningsrettene vil starte 25. november 2010 og avsluttes 9. desember 2010 kl 17.30. Tegningsrettene vil noteres på Oslo Børs med ticker "EDBASA T".
Oppkjøp Og Fusjoner