Nortib og IKT-Norge slåes sammen

Nortib og IKT-Norge slåes sammen

Fusjonen godkjent av ekstraordinært årsmøte i Nortib.

På Nortibs generalforsamling den 19 april, 2007 ble det besluttet at foreningen med virkning fra 1.1.2008 oppløses og blir en aktiv del av IKT-Norge som et brukerforum under IKT-Norges paraply.  Fusjonen ble endelig godkjent av ekstraordinært årsmøte i Nortib 21 mai 2007, skriver IKT-Norge i en pressemeleding.

Nortib er Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening, en nasjonal uavhenig og brukerstyrt interesseorganisasjon med formål å arbeide for utvikling av kostnadseffektive og brukervennlige produkter og tjenester på tele- og informasjonssektoren.

Begge parter innser at markedet har endret seg og at skillet mellom kunde og leverandør har blitt stadig mer flytende. Det er ikke bare teknologien som har konvergert, men også samarbeidsforhold mellom kunde og leverandør.

Videre har de to organisasjonene i dag en rekke felles medlemmer og man kan ved en sammenslåing spare medlemmene for kostnader, samtidig som utbyttet ved at det skapes en sterk organisasjon blir større.

Hoff blir sjef

Begge foreningene har sine sterke sider og ved å ivareta særegenheter og styrker er målsettingen at man sammen kan skape en enda sterkere og mer effektiv organisasjon. Hensikten med sammenslåingen er å hente ut synergier mellom de to foreningene samt å styrke utviklingen av det norske it-markedet.

Brukersiden og leverandørsiden står overfor en stor felles utfordring ved at tilgangen på kompetanse er meget presset. Dette rammer i dag både leverandører og brukere. At de to organisasjonene nå går sammen er et håndfast bevis på at det nå tenkes nytt for å sikre fremtidig rekruttering, samt at grunnlaget for fremtidige prosjekter sikres.

En ubalanse i kompetansen hos enten brukere eller leverandører vil skade begge parter på sikt og vil hindre fremveksten av nye it-prosjekter i Norge. It-markedet i Norge ønsker nå å ta et samlet grep for å sikre fremtidig rekruttering og kompetanse. Nortib navn vil bli opprettholdt som en egen brukergruppe innen IKT-Norge, og Nortibs aktiviteter med å arrangere brukerkonferanser vil fortsette. 

IKT-Norge vil som tidligere bli ledet av generalsekretær Per Morten Hoff. IKT-Norge vil overta ansvaret for de ansatte i Nortib.

LES OGSÅ:    Per Morten Hoff til Europa