Outsourcing - en juridisk utfordring

Outsourcing - en juridisk utfordring

Det er spesielt to viktige forhold som må ivaretas ved outsourcing. For det første må det utarbeides gode og balanserte kontrakter med oppdragstakeren som skal utføre tjenestene, og for det andre må arbeidsrettslige forhold vurderes før inngåelse av en slik kontrakt.
Outsourcing er å engasjere et firma til å utføre arbeidsoppgaver som din bedrift inntil nå har håndtert selv. Datatjenester har tradisjonelt vært typiske områder for outsourcing. Mange firmaer har derfor spesialisert seg på slike oppgaver. Fordelen med outsourcing er som regel økt effektivitet, økt kvalitet og kunnskap og konkurransedyktige priser i forhold til hva det koster å utføre tjenesten internt.

Bedriften må sikre seg ved avtale og garantier mens det firmaet som skal utføre tjenestene må sikre at de har tilstrekkelig ressurser til å oppfylle avtalen. Ved outsourcing av datatjenester er det vanlig å fastsette for eksempel krav til oppetider og reserveanlegg. Ofte vil det være en fordel med en prøveperiode hvor bedriftens oppsigelsestid er kort.

Ved outsourcing av datatjenester bør du være nøye med å utarbeide en "Service Level Agreement". Det firmaet som skal overta tjenestene må ha kvalifiserte medarbeidere, tilstrekkelig med "jern", gode sikkerhetsrutiner, gode rapporteringsrutiner og klare målepunkter for oppetid. Det kan reises mange spørsmål ved inngåelse av en slik avtale. Skal oppetid for eksempel måles for hver applikasjon og hver bruker eller skal det måles for hvert kontorsted? Hva med kommunikasjonslinjer og backup? Når stenger operatøren sin "helpdesk"?

Outsourcing representerer en såkalt virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. Arbeidsforholdet overføres som oftest til ny arbeidsgiver. Problemene oppstår der ny arbeidsgiver ikke kan tilby arbeidstakeren samme betingelser og arbeidstakeren ønsker å velge fritt hvor han eller hun vil være ansatt. Høyesterett har slått fast at en slik valgrett krever "ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon". Arbeidstaker kan altså der hvor det er vesentlige negative endringer velge om han vil fortsette hos opprinnelig arbeidsgiver eller ta stilling hos ny arbeidsgiver.

Hovedregelen er at ansatte kan sies opp dersom det er saklig begrunnet i virksomhetens forhold. Kostnadsbesparelser er i utgangspunktet saklig grunn. Ved vurderingen må det foretas en interesseavveining mellom bedriftens og dens ansattes behov. Bedriftens behov for å være konkurransedyktig og hensynet til gjenværende ansatte vil ofte veie tyngre enn situasjonen til de som eventuelt skal sies opp. Dette er imidlertid kun et utgangspunkt og ved outsourcing vil en oppsigelse ikke være saklig uten at det er helt nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift. Adgangen til å si opp ansatte fordi man setter ut oppgaver innenfor "ordinær drift" er altså langt strengere enn hovedregelen. Det blir derfor viktig å definere hva som er selskapets ordinære drift og hva som er såkalte støttefunksjoner.

Bedriften må som nevnt sannsynliggjøre at det er helt nødvendig - som ekstraordinært tiltak - å sette ut virksomhetens ordinære drift på oppdrag til en annen bedrift.

Justisdepartementet har uttalt at det blant annet må legges vekt på om bedriften og de tillitsvalgte er enig om nødvendigheten av tiltaket. Dersom du som arbeidsgiver planlegger å outsource IT-avdelingen eller andre deler av bedriften, bør du altså komme til enighet med de tillitsvalgte som representerer de ansatte. Konklusjonen må være at outsourcing av tjenester som hovedregel ikke gir rett til å si opp de ansatte som eventuelt blir overtallige.