Abelia-sjef Håkon Haugli. FOTO: Dag-Rune Z. Vollen

TROR PÅ HANDEL: - Sammen med EU ligger vi foran USA og andre land på personvern, og vi har høy tillit internasjonalt. Det gir konkurransefortrinn for å utvikle ettertraktede IKT-sikkerhetsløsninger, sier Abelia-sjef Håkon Haugli. Han tror en handelsavtale med India vil utfordre norsk it-bransje, men også skape muligheter. FOTO: Dag-Rune Z. Vollen

Teknologisk stormakt rykker nærmere

En handelsavtale med India kan bli krevende for norsk it-bransje, men også skape muligheter, mener bransjeorganisasjoner.

Det pågår nå forhandlinger mellom Norge og India. Målet er en handelsavtale som skal åpne opp det indiske markedet for fisk spesielt. Inderne på sin side ønsker bedre rammebetingelser for sine it-selskaper og enklere visumregler for teknologer.

Fredrik Syversen i IKT-Norge mener det er viktig med like rammevilkår.  

 - Vi ønsker jo at det skal være både like og gode rammevilkår for samarbeid med alle land, slik at norske aktører kan velge de beste partnerne uavhengig av om de er fra India, Sri Lanka eller Sverige og uavhengig av om de har en spesielt god handelsavtale med Norge, sier Syversen.

- Vi håper jo at denne avtalen også gir norsk ikt-næring muligheter til å være en større eksportør av IKT-løsninger til India og inngå samarbeid som styrker de norske aktørene. Regjeringen må se på rammevilkårene vi som næring har med India i en slik kontekst, mener han.

Syversen sier videre at Norge har tradisjonelt lagt vekt på to næringer i sin tilnærming til handelsavtaler, nemlig fisk og olje og gass, det er på tide at man også ser at  IKT- og teknologinæringene både har behov og er viktig for Norge i en slik sammenheng.

Lange forhandlinger

Forhandlingene mellom EFTA og India startet allerede i oktober 2008. Og ifølge Nærings- og fiskeridepartementet har det vært 13 forhandlingsrunder, den siste i slutten av november 2013.

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og fiskeridepartementet forteller at Norge nesten var ferdig med forhandlingene med India, men at disse ble avbrutt på grunn av parlamentsvalget våren 2014.

Nå har vi endelig blitt enige med India om å fortsette.

- Nå har vi endelig blitt enige med India om å fortsette. En frihandelsavtale med India vil sikre norske eksportører betydelig bedre markedsadgang og gi gode konkurransevilkår for norsk næringsliv. India har høyere tollsatser enn det som er vanlig, og norske bedrifter vil tjene mye på fjerning av indisk toll, skriver Hiim i en epost til Computerworld.

Computerworld har snakket med flere aktører i den norske it-bransjen som utrykker bekymring for at it kan bli ofret for markedsadgang for fisken. Blant annet er mange skeptisk til en avtale som muliggjør flytting av data til India.

Abelia-direktør Håkon Haugli er i utgangspunktet positiv til en handelsavtale.

- Først og fremst tror jeg en handelsavtale med India er positivt for Norge. Vi har en åpen økonomi og er avhengig av eksport. Vi må også være åpne på at vi er en del av en stor teknologiverden, sier han.

Samtidig sier Haugli at det er viktig å beholde aktiviteten i Norge, men at dette ikke kan gjøres gjennom et proteksjonistisk regelverk.

- Følger spilleregler

Abelias Håkon Haugli mener utenlandske aktører i Norge konkurrere under like vilkår, ved at de blant annet forholder seg til arbeidsmiljølovgivningen som gjelder.

- Mitt klare inntrykk er at de internasjonale aktørene er svært bevisste på å følge nasjonale regler – også fordi det er skadelig for omdømme å ikke gjøre det. Dermed er det ingen konkurransevridning for selskaper basert i Norge.

Allerede møter it-bransjen stor konkurranse fra India, og den vil tilta i årene som kommer.

Når det gjelder offshoring, hvor tjenestene blir levert fra et annet land, må dette reguleres gjennom den enkelte avtale og anbudsprosess.  

- Vi kan ikke ha det slik at vi ønsker norsk it-bransje ut i verden, og samtidig forhindre at utenlandske selskaper konkurrere i Norge, sier Abelia-sjefen.

Ifølge Haugli betyr ikke det at vi ikke skal være varsomme med håndtering av dataene, eller ha en diskusjon om hvor det er greit å lagre forskjellige typer av data. 

- Hvilke argumenter ser du for å velge en lokalt forankret leverandør?

- At man har støtte i same tidsone er ofte viktig, men ikke minst det tette båndet man bør ha mellom tjenestedesign og teknologi, hvor man har kontroll på utviklingen og at denne prosessen påvirkes av brukerne. Ønskes en tett oppfølging er fysisk nærhet en fordel, sier Haugli. 

Sensitive data

På spørsmål om Abelia-sjefen syns det vil være greit om norske myndigheter åpner opp for lagring av sensitive helsedata i for eksempel India, svarer han: 

- Det er viktig at vi har sikre løsninger for sensitive helsedata. Man kan selvsagt ønske seg en situasjon der våre helsedata er beskyttet gjennom juridiske systemer som vi rår over eller har direkte påvirkning på. Det er imidlertid langt viktigere å se på hvilke tiltak innen IKT-sikkerhet som iverksettes for å beskytte dataene. I en verden hvor alle er koblet på internett vil det være risiko for ulike datalekkasjer enten man er i Norge, India eller andre steder.

Norge kan lage et attraktivt marked ved å satse på IKT-sikkerhet

- Norge kan lage et attraktivt marked ved å satse på IKT-sikkerhet som også beskytter helsedata. Sammen med EU ligger vi foran USA og andre land på personvern, og vi har høy tillit internasjonalt. Det gir konkurransefortrinn for å utvikle ettertraktede IKT-sikkerhetsløsninger, fortsette Haugli.

- Vil indiske selskaper påvirke norsk it-bransje i stor grad i årene som kommer?

- India er en supermakt på teknologi, for eksempel på smarte byer ligger de langt fremme. Et næringssamarbeid er en fordel for alle parter. Men når det er sagt; 

- Allerede møter it-bransjen stor konkurranse fra India, og den vil tilta i årene som kommer, sier Haugli.

outsourcing