Penger å spare på kontraktsutforming

Penger å spare på kontraktsutforming

Dersom man er så heldig å komme i posisjon til å levere varer eller yte tjenester til en kunde mot betaling bør man alltid være seg bevisst muligheten til å sikre egne interesser gjennom fokus og bruk av tid på gode kontrakter.
Forhandlinger med en mulig kunde i forhold til et tjenesteoppdrag eller en vareleveranse vil alltid være en balanse mellom på den ene side å sikre seg best mulige vilkår både med hensyn til betaling, leveringsfrister, ulike typer forbehold, risiko for uforutsette hendelser, osv og på den annen side frykten for å miste oppdraget fra kunden.

Jo større sjanser man tar i forhold til å akseptere kundens vilkår, jo større risiko er det også for at oppdraget kan vise seg å bli et tapsprosjekt.

I forhold til et oppdrag vil man dels ha en rekke kjente faktorer som man kan regulere uttrykkelig i kontrakten, men vel så viktig er det å bruke fantasien og tidligere erfaringer og få inn avtaleklausuler som kan beskytte mot den usikkerheten som alltid vil være i et oppdrag i større eller mindre grad.

Bruken av standardkontrakter er utstrakt i dag innenfor de fleste næringer og særlig av de største aktørene enten disse er statlige eller private. For mindre bedrifter kan det derfor ofte være vanskelig å endre på allerede ferdige kontraktsutkast som man får beskjed om å godta, hvis ikke mister man oppdraget. Selv om mulighetene her kan være relativt små i forhold til å presentere eget kontraktsutkast, er det uansett et viktig poeng å ta seg tid til å gjennomgå den aktuelle standardkontrakt grundig. Spør og grav hvis man er usikker og tenk igjennom ulike situasjoner som kan oppstå og se dette opp mot kontraktens regulering.

Har man foretatt en slik gjennomgang har man også muligheten til å vurdere hvilke usikkerhetsfaktorer man må akseptere og om disse kan gi seg utslag i forhold til om kontrakten er god eller dårlig rent økonomisk.

De fleste oppdrag handler om å levere en vare eller tjeneste til en avtalt pris og til en avtalt tid. Som utgangspunkt skulle jo dette være relativt enkelt å gjennomføre, men likevel skjer det stadig oftere at rammene man var enige om ikke holder verken i forhold til tid eller kostnader. Årsakene til dette er selvsagt forskjellige, men uansett vil den part som har vært flinkest til å beskytte seg selv rent kontraktsrettslig komme best ut av slike situasjoner.

Hvis man ikke har vært nøye med å definere hva man skal levere/yte og hva som ikke er med kan det lett oppstå diskusjoner. Kunden ønsker selvsagt å få mest mulig igjen for det han betaler og konsulenten/leverandøren vil selvsagt ha sin fortjeneste.

Av og til kan det selvsagt være vanskelig å avtale entydig og presist hva som er kontraktens leveransebeskrivelse ut fra oppdragets art og da kan det være lurt å avtale varslingsregler for partene. Dersom man mener at kundens krav egentlig er noe som ligger utenfor kontrakten bør man varsle raskt tilbake til kunden. På den måten unngår man at partene i lang tid lever i hver sin virkelighetsoppfatning når det gjelder hva som er innenfor og utenfor kontrakten. Dermed unngår man å komme i en situasjon hvor det uventet blir en diskusjon om store verdier som også lett kan forvanske gjennomføringen av oppdraget for øvrig.

Ofte vil et oppdrag om leveranse/tjenesteytelse være et samspill mellom kunde og konsulent/leverandør, hvor kunden i større eller mindre grad er premissleverandør for den ytelsen som er avtalt å leveres.

Det er da viktig å huske på at hvis kunden forsømmer seg her så må det i kontrakten fanges opp på en slik måte at ikke kunden kan medvirke til at egen sendrektighet gir kunden rett til å kreve økonomisk kompensasjon fra sin kontraktspart.

I iveren på å sikre seg et stort oppdrag må man alltid huske på at det arbeidet man gjør med å kvalitetssikre egne kontrakter, kan man ikke gjøre om igjen etter at kontrakten er signert.

De mangler og uklarheter en kontrakt kan ha, kan i verste fall ha som konsekvens at man må ha hjelp av domstolen for å finne ut av hva partene egentlig i sin tid ble enige om. Bruk av tid og penger på å løse en slik prosess kan raskt bli omfattende og samtidig med et usikkert utfall. Er man villig til å tenke forebyggende og ta kostnadene med dette i forkant, kan det ofte vise seg å være en god investering.

Hensikten med gode kontrakter er ikke at man skal mistenkeliggjøre kunden og skape formalisme i et ellers sunt kontraktsforhold, men at man de ganger det dukker opp spørsmål alltid skal kunne finne et svar i kontrakten.

Advokat Trond Martinussen,
Codex Advokat Oslo AS