Politiet vil ha SOA

Politiet vil ha SOA

Den norske justissektoren skal samordnes teknologisk. SOA og Oracles produkter står sentralt i utviklingsarbeidet.
Politiet og justissektoren har vært under omorganisering siden 2000. Nå skal fruktene høstes.

-- Vi har vært gjennom en omfattende prosess. Ikke bare i vår egen organisasjon, men også i hele politisektoren sett under ett. Vi er direkte underlagt Politidirektoratet, og skal betjene hele politietaten med leveranser innen it, materiell og saker knyttet til etablering og forvaltning av bygg og eiendom. Vi leverer også tjenester og utstyr til andre etater under justisdepartementet, sier direktør Lars Henrik Bøhler i Politiets data- og materielltjeneste (PDMT).

Omorganiseringen har i følge Bøhler vært svært vellykket, og han mener en vesentlig grunn er at prosessen har fulgt en stram gjennomføringsplan, at forholdet og samarbeidet med de tilsatte og organisasjonene har vært utmerket og at organisasjonen dermed har vært mental moden for den jobben som nå er gjennomført.

I tillegg til de åpenbare leveranser til politiet, skal PDMT også være med i utviklingsprosjekter knyttet til hele justissektoren. Et sentralt grep som er gjort på dette området er et vedtak om en ny tjenesteorientert arkitektur (SOA) for politi, kriminalomsorg og domstolene. Oracles produkter innen database, portal og mellomvare skal stå sentralt. I dag sitter mange ansatte i etaten på skolebenken for å lære seg Oracles verktøy for SOA.

-- Vi har i hele justissektoren stort behov for samhandling. I tillegg er det ekstremt viktig med sikkerhet i all håndtering av informasjon i vår sektor. I politiet har vi også flerte lokale løsninger og systemer. Det har medført manglende samordning og oversikt, treghet i etterlysning og etterforskning og dårlig utnyttelse av felles ressurser. Samordning og helhetstenkning vil gi store gevinster på sikt, slår Bøhler fast.

I front

Med sitt vedtak om satsing på tjenesteorientert arkitektur og klare målsettinger på samhandling og at alle systemer skal bygges om til å kunne fungere via den nye arkitekturen, går politi og justissektoren i fremste it-rekke i norsk offentlig sektor.

Bøhler og hans rundt 180 ansatte har ansvar for mange ulike systemer og utviklingsprosjekter. Deriblant skal man tilpasse seg Schengens nye system SIS II, som det heter.

-- Vi ser faktisk at vi er helt i front også blant nordiske og europeiske kollegaer i politivesenet, forteller Asle Fossberg.

Han har prosjektansvaret for SIS II-utviklingen i Norge. I Politidirektoratet er det oppnevnt en styringsgruppe som leder utviklingen av prosjektet og koordinerer det internasjonale samarbeidet sammen med PDMT

Fossberg tror også mye av årsaken til den gode posisjonen ligger de organisatoriske grep som er tatt, og den helhetlig tenking som ligger til grunn i PDMT.

-- Vi er klare på at vi ønsker å ha kompetanse og ekspertise på alle områder i organisasjonen. På den måten har vi en klar formening - ikke bare om hva vi ønsker i dag - men også om hva fremtidens politiarbeid vil innebære, sier Fossberg.

Nei til silo

Når Bøhler skal fortelle om politiets it-satsing kommer han ikke utenom å snakke organisasjonsbygging.

-- Vi er nå bygd opp som en matrise-organisasjon. De gamle siloene er brutt ned, prosjekttekning og tverrfagling samarbeid står i fokus.

-- Og hva betyr dette?

-- Det betyr at vi hele tiden bygger organisasjonen rundt de prosjektene vi skal gjennomføre og de leveransene vi skal få ferdig. Det er ingen byråkratiske irrganger som hindrer oss å danne en best mulig prosjektorganisasjon for det enkelte prosjekt, fortsetter Bøhler.

-- I tillegg setter vi våre medarbeidere og deres kompetanse i fokus. Min viktigste jobb som leder er å sørge for å tilsette, beholde og utvikle dyktige medarbeidere og sørge for at de får tilstrekkelig handlingsrom og utfordringer.

Populære

Gjennom 2005 utlyste PDMT 18 stillinger. Til disse fikk de intet mindre enn nesten 1.200 søkere.

-- Vi kan ikke skilte med lønn og bonuser som i det private. Likevel er interessen for å jobbe hos oss enorm. Ubeskjedent nok tror jeg det også handler om at vi jobber med fremtidsrettede og spennende prosjekter. Jeg tror de ansatte føler at de får faglige spennende utfordringer. Det er slett ikke bare lønn som teller når de flinkeste skal velge arbeidsgiver. Tallenes tale viser uansett at vi står bra i kurs for tiden, sier Bøhler, som mener det er viktig at PDMT får et godt omdømme og fremstå som en moderne, kunderettet og fremtidsorientert virksomhet.

-- I tillegg skal det være gøy å jobbe hos oss.