Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

KLART MANDAT: Statsråd Gabriel Wikström i det svenske Sosialdepartementet ønsker å gi klarere retningslinjer for å få raskere utvikling av de svenske e-helsetjenestene. (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Sverige samordner for bedre e-helse

Den svenske regjeringen etablerer samarbeidsorganisasjon som får klarere mandater for å få fart på utviklingen av e-helse i Sverige.

Den svenske regjeringen har sammen med organisasjonen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommet opp med en ny handlingsplan. I planen slås det fast at en ny samarbeidsorganisasjon for den nasjonale e-helsen skal etableres, melder våre kolleger i Computersweden.se.

— Vi skal få struktur på hvordan vi skal jobbe, for det har vært utydelig hvor mandatet har sittet, sier Victor Harju, pressesekretær for helseminister Gabriel Wikström.

Nasjonal styring

For snart to år siden leverte e-helsekomiteen utredningen «Nästa fas i e-hälsoarbetet» til regjeringen. Der ble blant annet en tydeligere nasjonal styring etterlyst.

— Det har vært stor frustrasjon over at det mangler en velfungerende beslutningsorganisasjon. Det skal bli tydeligere hvem som har rett til å sette ned foten når vi skal finne fellesløsninger, sier Victor Harju.

— Som et første steg skal vi få struktur på hvordan vi skal jobbe, legger han til.

Et samordningskontor skal komme på plass, og det skal koordineres av e-helsemyndigheten, som fortsatt skal ha det samlete oppdraget med å drive fram e-helsearbeidet.

Medikamentregister

Arbeidet framover skal i første rekke fokusere på de tre innsatsområdene som SKL og regjeringen har utpekt allerede i den felles visjonen, som ble lansert i fjor vår: Regelverk, felles begrepsapparat og standarder.

I tillegg til at den svenske regjeringen nå tar grep om styringen av e-helse, har den også kommet med et lovforslag rett før jul for å få fram et nasjonalt medikamentregister. Forslaget er nå ute på en høring som ventes avsluttet i mars.

Å få et overblikk over hvilke medikamenter en pasient tar i dag kan være mer eller mindre umulig, fordi opplysningene er spredt over flere forskjellige steder, det kan være pasientjournaler, medikamentregisteret og reseptregisteret. Det kan være vanskelig å nå til alle disse kildene, og ingen av dem inneholder informasjon som er korrekt og fullstendig for alle pasienter.

Det innebærer risiko for pasientene og store kostnader for helsevesenet. Da den svenske regjeringen framla forslaget, snakket de om at det kan dreie seg om flere titalls milliarder kroner. Bare ved å unngå innleggelser av eldre, som en følge av bivirkninger av medikamenter, skal kunne spare inn en halv milliard kroner.

I regjeringens dokumenter kommer det fram at å bygge den nye plattformen vil koste i overkant av 500 millioner kroner. I et intervju med avisen Dagens Nyheter har helseminister Gabriel Wikström sagt at han regner med at den er på plass om to år.

Les om:

Politikk