Post- og teletilsynet venter lavere ringepriser

Post- og teletilsynet venter lavere ringepriser

Telenor og Netcom pålegges et pristak på terminering av tale i sine mobilnett. Forbrukerne vil spare 400 millioner kroner i året.

Post- og teletilsynet (PT) har fattet vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i mobilnett.

PT har funnet at Telenor ASA, NetCom AS, Tele2 Norge AS og Teletopia Mobile Communications AS alle har sterk markedsstilling. Telenor og NetCom pålegges et pristak på terminering av tale i sine mobilnett, og vil måtte senke termineringsprisene betydelig i løpet av 2005-2006.

Den eksisterende prisforskjellen mellom selskapene blir dessuten mindre fordi NetCom pålegges en større reduksjon enn Telenor.

PTs direktør Willy Jensen forventer at reguleringen kommer forbrukerne til gode gjennom lavere priser for å ringe til mobilnett. Totalt vil vedtaket gi grunnlag for besparelser for forbrukerne på over 400 millioner kroner årlig.

Tøffere overfor NetCom

Med terminering av tale i mobilnett menes den tjenesten en mobiltilbyder utfører ved å motta en samtale fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe den til kunder i sitt eget nett.

PT har pålagt Telenor og NetCom et øvre tak på termineringsprisene som vil gjelde frem til 31.12.06. I dag er gjennomsnittlig minuttpris for terminering i Telenors mobilnett kr 0,73. Fra 01.11.05 vil Telenor maksimalt kunne kreve kr 0,68 per minutt og fra 01.07.06 vil prisen ikke kunne overstige kr 0,65.

NetCom opererer i dag med en høyere gjennomsnittlig minuttpris og krever kr 1,01 for terminering i sitt mobilnett. Fra 01.11.05 vil NetCom kunne kreve maksimalt kr 0,91 i gjennomsnittlig pris per minutt, mens prisen fra 01.07.06 vil kunne være maksimalt kr 0,83.

Med til sammen 8 øre reduksjon per minutt for Telenor og 18 øre for NetCom er altså kravet om reduksjon i NetComs termineringspris vesentlig større enn for Telenor.

Lavest i Europa

Reduksjonene i termineringsprisene gir grunnlag for å sette ned sluttbrukerprisene på samtaler til mobilnett. Den største besparelsen bør komme fastnettkundene til gode fordi mesteparten av mobiltermineringstrafikken kommer fra fastnett.

- Jeg forventer at både fastnett- og mobiloperatører reduserer sine sluttbrukerpriser som en følge av de vedtatte prisreduksjonene. En lojal oppfølging fra aktørene side vil komme forbrukerne til gode gjennom lavere sluttbrukerpriser for alle kunder, sier Willy Jensen.

Blant annet på bakgrunn av innspill fra ESA vil PT i løpet av høsten 2005 gjennomføre en internasjonal anbudskonkurranse for utvikling av en kostnadsmodell basert på såkalt LRIC (Long Run Incremental Costs). Denne vil legge grunnlag for reguleringen etter 01.01.07.

– Med denne reguleringen vil Norge fortsatt ha noen av de laveste mobiltermineringsprisene i Europa. Utviklingen av en kostnadsmodell som er uavhengig av mobiltilbydernes egne kostnadsregnskaper vil dessuten legge grunnlaget for på sikt å få enda lavere og mer like termineringspriser mellom operatørene, sier Willy Jensen.