KONSULENTENE SVARER: Kjetil Røe i Sopra Steria, Kenneth Gravoll-Hansen i Bouvet, Lars Ødegaard i Tieto, Anne Vandbakk i Evry, Pål Hagen i Capgemini og Torbjørn Eik-Nes i Accenture svarer om it-prosjekt.

KONSULENTENE SVARER: Første rad, fra venstre: Kjetil Røe i Sopra Steria, Kenneth Gravoll-Hansen i Bouvet, Lars Ødegaard i Tieto. Andre rad, fra venstre: Anne Vandbakk i Evry, Pål Hagen i Capgemini og Torbjørn Eik-Nes i Accenture svarer om it-prosjekter.

Det gode it-prosjektet

Hva kjennetegner vellykkede it-prosjekter? Vi har spurt konsulentene i de store konsulenthusene

Torbjørn Eik-Nes, leder for Accenture Technology 

1. - Hva kjennetegner vellykkede it-prosjekter?

1. - Strategisk forankring hos kundens ledelse og sterk involvering fra kundens forretnings- og it-side. Fleksibel gjennomføringsmodell med hyppige leveranser, samt tett relasjon mellom kunde og leverandør med fokus på samarbeid og felles kultur. I tillegg er god prosjektstyring, felles målbilder, kontinuerlig testing og forbedring, og kontinuitet hos nøkkelpersoner på begge sider avgjørende for å lykkes.

2. - Hva er typisk for it-prosjekter som feiler?

2. - Kravspesifikasjoner som er definert uten forankring i teknologien som skal benyttes, for lite involvering fra kunden, uklart målbilde, dårlig styring, manglende dialog og samarbeidsevne, og liten evne til å prioritere de viktigste behovene.

3. - Hva skal til for å bli en god bestiller?

3. - Dialog med leverandøren fremfor å forsøke å spesifisere i detalj dersom bestiller ikke har spesialkompetanse. Bestillingen blir alltid bedre om partene forstår hverandre, og sammen utvikler et felles målbilde. En god bestiller klarer å formulere tydelige og målbare krav, og viser også fleksibilitet og smidighet underveis i samarbeidet.

Lars Ødegaard, salgsdirektør i Tieto

1. - Hva kjennetegner vellykkede it-prosjekter?


2. - Gode beskrivelser av formål og tydelige mandat fra både forretningssiden og it-siden. Videre kreves det forankret eierskap fra både kunde og leverandør med tett og god målstyring. Erfaringen er at prosjektene bør være delt i håndterbare størrelser og ikke bli for altomfattende i scope og tid. Til sist handler også it-prosjekter om mennesker og relasjonen mellom leverandør, mottaker og brukere. Det betyr også at man evner å ta grep underveis i et prosjekt for å tilpasse leveransen til endrede omgivelser.

2. - Hva er typisk for it-prosjekter som feiler? 


2. - Uklar forståelse av scope, ansvar og eierskap. Og en feilaktig sammenblanding av prosjektets mål med teknisk kravspesifikasjon.

3. - Hva skal til for å bli en god bestiller? 


3. - Generelt kan bestillere i større grad involvere leverandører tidligere og være tydelige på formål og funksjonelle krav. Så kan man dra nytte av leverandørenes kompetanse til å designe løsninger som fyller formålet. Til tider kan standariserte løsninger oppfylle det meste av bedriftens krav.

Anne Vandbakk, kommunikasjonsdirektør i Evry

1. - Hva kjennetegner vellykkede it-prosjekter?

1. - Målbildet er kjent og forankret mellom alle involverte fra første dag. Styring av prosjektet er et felles anliggende hvor roller og ansvar er tydelig fra første dag mellom partene. Videre at man har en tydelig implementeringsplan, herunder involvering av brukerne på de rette tidspunktene. Når målbildet er oppnådd innen de rammer som er satt er også prosjektet vellykket. Og ikke minst, at man kan vise til reelle resultater når prosjektet er gjennomført og gjerne også noe tid etterpå.

2. - Hva er typisk for it-prosjekter som feiler?

2. - Det er mange grunner til at it-prosjekter som andre prosjekter, feiler - helt eller delvis. Manglende eierskap og/eller involvering hos toppledelsen svekker prosjektet og medfører risiko for så vel økt tidsbruk som mindre oppslutning blant brukerne. Kombinert med dårlig endringsledelse og manglende opplæring gir det sjelden suksess. Og tilbake til målbildet – om dette er dårlig definert og man i tillegg fristes til å gjøre mange endringer underveis, blir styringen fort ganske sjanglete. Da er det viktig å rope et varsku, involvere prosjekteiere på begge sider.

3. - Hva skal til for å bli en god bestiller?

3. - Bestilleren må være i stand til å definere målbildet klart både internt og eksternt. Det vil si at man gjør nødvendig behovskartlegging, forankring og involvering med de berørte. Videre at man sammen med utfører finner gode praktiske løsninger og sammen sørger for en vellykket implementering. Ofte har en systemintegrator bedre oversikt over tilgjengelige system enn den enkelte virksomhet. De har erfart hvilke system som passer ulike typer virksomheter, i ulike bransjer.

Pål Hagen, leveransesjef i Capgemini

1. - Hva kjennetegner vellykkede it-prosjekter?

1. - Balansert kontrakt mellom kunde og leverandør inkludert risikodelingen. Kunden har forankret prosjektet i egen organisasjon, har klare tydelige mål med prosjektet, har etablert en mottaksorganisasjon med mandat til å implementere prosjektet og gjøre nødvendige endringer i organisasjonen. Disse endringene må gjennomføres samtidig med leveranseprosjektet. Etablert nødvendig governance hos kunden, i prosjektet og mellom kunde og prosjekt,  slik at eventuelt potensielle forsinkelser eller kostnadsoverskridelser fanges opp på et så tidlig stadium som mulig og nødvendige tiltak kan gjennomføres. Modenhet hos kunden ved bruk av smidig metodikk er viktig, opplever ofte at smidig metodikk ikke er helt ut forstått på kundesiden.     

2. - Hva er typisk for it-prosjekter som feiler?

2. - Scope og endringsregimet må være tydelig, det vil si hva inngår i kontrakten og leveransen. Ofte oppstår uenigheter her. Årsaker kan likegodt ligge på kundesiden som leverandørsiden, men leverandøren må være svært flink til å eskalere selv om utfordringen ligger på kundesiden dersom leverandøren blir forhindret i sin fremdrift av den grunn. Derfor må en tydelig governance være etablert i alle ledd. Et eksempel kan være at det mangle avklaringer fra kundens side som fører til at prosjektet blir forsinket eller går i feil retning. Her må leverandøren raskt eskalere.

3. - Hva skal til for å bli en god bestiller?

3. - Kjenne egne behov svært godt og beskrive disse tydelig, kjenne egen forretningsarkitektur godt, ikke beskrive den tekniske løsningen for detaljert. Videie må man ha tilstrekkelig med fagkompetanse, også på it, for å beskrive behovet, funksjonaliteten/brukerhistoriene godt.  

Kjetil Røe, senior prosjektleder, Sopra Steria

1. - Hva kjennetegner vellykkede it-prosjekter?

1. - Vellykkede it-prosjekter når de resultatmålene som er viktige for kunden. Prosjektene har god kontroll på framdrift, kostnader og omfang ved å prioritere og ferdigstille leveranser i hensiktsmessig rekkefølge. Det er godt samarbeid mellom forretnings- og it-siden med god felles forståelse for mål og prioriteringer. Underveis har prosjektene vilje og evne til å endre kurs basert på læring i prosjektet eller for å nå nye resultatmål. Et annet kjennetegn er at kunden og leverandørene samarbeider godt og har tillit til hverandre. It-prosjekter har alltid utfordringer, men med tillit og samarbeid kan disse snus til suksess.

2. - Hva er typisk for it-prosjekter som feiler?

2. - Det mest typiske trekket ved it-prosjekter som feiler er at de ikke gjør det mulig å hente ut de planlagte forretningsmessige gevinstene i etterkant. Dette kan skyldes at prosjektene stoppes grunnet store avvik fra forventningene eller større endringer i mål og rammebetingelser enn det prosjektet klarer å tilpasse seg. Sykdomstegn i disse prosjektene er optimistisk holdning til framdrift og ulik eller mangelfull forståelse av mål og prioriteringer. Når målene er utydelige gir de lite støtte i prioriteringer og beslutningsprosesser. Resultatet blir ofte dyre prosjekter som lager mye unødvendig funksjonalitet.

3. - Hva skal til for å bli en god bestiller?

3. - En god bestiller må kommunisere og forankre mål og prioriteringer tydelig. Innen store systemutviklingsprosjekter, som er det Sopra Steria jobber mest med, er det også veldig viktig at bestiller ikke anser seg som ferdig når en bestilling er sendt. Det er gjennom samarbeid og avklaring underveis at leveransene blir riktige. Her dukker også mange av de gode forslagene opp, både forslagene til løsning og forslagene til leveranser som kunden må prioritere.

Kenneth Gravoll-Hansen, avdelingsleder Bouvet

1. - Hva kjennetegner vellykkede it-prosjekter?

1. - Det er vanskelig å vekte de ulike kjennetegnene. Men viktige faktorer er godt samarbeid og gjensidig tillit mellom Kunde og Leverandør. Det handler om tillit til hverandres kompetanse, motivasjon og handlingsevne. Dedikerte ressurser hos kunde med avsatt tid til prosjektet på kundesiden, samt riktig sammensetning av kompetanse og erfaring fra leverandørsiden.

2. - Hva er typisk for it-prosjekter som feiler?

2. - Det er ikke enkeltstående årsaker som gjør at prosjekter feiler. Men faktorer kan være et for høyt ambisjonsnivå, for stort og for mye på en gang, undervurdering av organisasjonsmessig påvirkning eller feil eller ikke godt nok forankret prosjekt. Andre ting kan være manglende tillit til teknologi, uklare kontraktsforhold, detaljert kravspesifikasjon som fokuserer mer på løsning enn på behov eller kontraktsforhold tilknyttet prismessige utfordringer, for eksempel fastpris, med forventning om å få med “alt” man ønsker seg.

 3. - Hva skal til for å bli en god bestiller?

3. - God forståelse i organisasjonen for gjennomføring av it-prosjekter. God forståelse for de behov som løsningen skal dekke. Grunnleggende god kontraktsforståelse og forståelse for kontraktsmekanismer. God forankring i egen organisasjon og god informasjonsflyt gjennom anskaffelsesprosessen. Åpenhet rundt avtalen med leverandør og omfanget avtalen skal dekke. Evne til å prioritere, det vil si prioritere vekk unødvendige elementer og ønsker.

Prosjekt