Regjeringen foreslår utbygging av digitalt nødnett

Regjeringen fremmer i dag en tilleggsproposisjon til Stortinget om utbygging av et første utbyggingsområde av et felles digitalt radio­samband for brannvesen, politi og helsevesen.
Det legges opp til en prosess med sikte på å ferdig­stille et landsdekkende nett i løpet av 2009.

I første omgang foreslås utbygging av et område som omfatter politi­distriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. Så snart evalueringen av det første utbyggingsområdet er gjennomført, vil Regjeringen komme tilbake til videre utbygging av resten av landet på grunnlag av denne evalueringen.

Justisminister Odd Einar Dørum sier at innføring av nødnettet er et viktig nasjonalt løft for å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap.

- Nødnettet er også begrunnet i daglige, operative behov i nød­- og beredskaps­etatene og nødvendig utskifting av gammelt utstyr, uttaler Dørum i en pressemelding.

Et nytt nødnett vil gi etatene blant annet bedre dekning, avlyttingssikkert samband, mulighet for tverretatlig kommunikasjon og tilgang til databaser ute i felten. Flere europeiske land har allerede etablert, eller er i ferd med å etablere, digitale, nasjonale nødnett.

Slik nødnettet er planlagt vil det i tillegg til kjernebrukerne i de tre nødetatene ha kapasitet til å inkludere andre brukergrupper. Det gjelder i første rekke organisasjoner med et beredskaps­ansvar som forsvaret, tollvesenet, fengselsvesenet, Sivilforsvaret, elektrisitetsforsyningen, havnevesen, kommunale etater og frivillige hjelpeorganisasjoner.

Prosjektet er et fellesprosjekt mellom Justisdepartementet og Helse- og omsorgs­departe­mentet. De bevilgningsmessige konsekvensene av forslaget vil gjøre seg gjeldende først i 2006.

Nasjonal utbygging er anslått til å koste 3,6 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at anskaffelsen organiseres som et ordinært statlig kjøp og finansieres med investerings­bevilgninger over statsbudsjettet.