Regjeringen går for datalagringsdirektivet

Regjeringen går for datalagringsdirektivet

Gir bekjempelse av alvorlig kriminalitet, samtidig som man styrker personvernet, hevder justisminister Knut Storberget. Sp og Sv tar dissens.

Regjeringen har i dag lagt frem et forslag om at Norge ska innføre datalagringsdirektivet. Forslaget er utarbeidet i fellesskap mellom Samferdselsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Justis- og politidepartementet.

Kriminalitetsbekjempelse

I en pressemelding fra justisminister Knut Storberget heter det at man ønsker å bekjempe alvorlig kriminalitet, samtidig som man styrker personvernet. Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener det er i landets interesse å delta i det europeiske samarbeidet om kriminalitetsbekjempelse.

– Datalagringsdirektivet vil sikre at politiet fortsatt har verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet i en tid der den teknologiske utviklingen går raskt, sier Knut Storberget.

Han understreker at det kun er trafikkdata og ikke innhold som skal lagres og at domstolene vil avgjøre tilgang til trafikkdata i hvert enkelt tilfelle.

Det omstridte datalagringsdirektivet er en del av regelverket for EUs indre marked som vi er tilknyttet gjennom EØS-avtalen, men direktivet peker også utover EØS-avtalen og vil få betydning for landets samarbeid med EU på det justispolitiske område.

Lagerer i ett år

I forslaget foreslår regjeringen at dataene skal lagres i 12 måneder, noe som skal bringer det norske regelverket på linje med Danmark og Finland. Regjeringen mener også at data som ligger såpass langt tilbake i tid som ett år kan vise seg å være av stor betydning for politiets mulighet for oppklaring.

Tar dissens

Ikke alle deler regjeringens syn. Sp og SVs statsråder har i statsråd tatt dissens i spørsmålet om innføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk lov.

– Datalagringsdirektivet legger opp til omfattende overvåkning og er en betydelig krenkelse av den enkelte borgers personvern. Vi ønsker ikke et samfunn der staten pålegger lagring av detaljert informasjon om folks hverdagslige gjøremål. Den nytten politiet vil få, står ikke i forhold til den belastningen dette vil være for folk flest, heter det i en pressemelding fra SV.