Ressursene må brukes smartere

Ressursene må brukes smartere

KRONIKK: Økte bevilgninger redder ikke dårlig it-organisering, skriver Arne Norheim, administrerende direktør i IBM Norge.

Statsbudsjettet er lagt frem. Reaksjonene er forutsigbare. Regjeringen bruker ikke nok penger. Knapt på noe område. Også min bransje er med i hylekoret. Det bevilges ikke nok penger til de viktige it prosjektene i staten som kan forenkle, fornye og forbedre, hevdes det fra gode bransjekollegaer.

Min innfallsvinkel er en annen. Vi har store muligheter for raske forbedringer. Pengene har vi, men det er måten de brukes på som er utfordringen. Ressursene må brukes smartere. Det offentlige må ha mot til å bryte med gammeldags og tradisjonell tankegang. Det handler først og fremst om at statens ikt-ledere må lede gjennom strategisk perspektiv. Ikke gjennom teknisk og operativ oppmerksomhet på oppgaver som kan løses bedre av andre.

De siste ukene har det vært stor negativ oppmerksomhet rundt særlig NAVs og Justissektorens manglende evne til å gjennomføre politiske beslutninger fordi ikt-systemene ikke kan løse de nye oppgavene. Straffeloven er utsatt i mer enn et tiår. Viktige regelendringer som angår mange menneskers velferd blir ikke implementert til tross for at våre folkevalgte har besluttet og satt frister. I næringslivet ville en slik situasjon vært umulig. Vi ville ikke akseptert at ting ikke kan gjennomføres. Vi ville spurt hva skal til for å gjennomføre, hvordan skal vi gjøre det og når setter vi i gang? Vi ville også spurt – hvordan frigjør vi penger til å gjennomføre? Hvordan kan endringene utløse besparelser som kan være med å finansiere investeringene? Men i vårt rike land har offentlig sektor en hang til alltid å be om mer penger istedenfor å bruke de allerede tilgjengelige ressursene smartere.

Jan Tore Sanner og regjeringen har heldigvis slått an tonen i god og riktig retning. Staten må slutte å løse alt selv. Det offentlige må utfordre de private leverandørene i forpliktende partnerskap. Jeg deler Sanners oppfatning om at dette kan gi raskere, bedre og rimeligere it-løsninger med store brukergevinster og besparelser som resultat. Men motstanden er stor i Sanners system. Derfor må Sanner og regjeringen presse på ovenfra. Lederne i staten må motiveres til å bytte ut gamle modeller og gammelt tankegods med fremtidens. Med ekspertise og erfaring fra snart 80 år i det norske markedet, vil IBM sammen med andre ledende teknologibedrifter gjerne bidra til dette viktige skiftet. Her er noen ytterligere råd.

Desentralisert ansvar og myndighet skaper ofte best resultat. Men på noen områder er sentralisering og obligatoriske løsninger nødvendig. Felles løsninger er viktige byggeklosser i grunnmuren som skal gi de ulike etatene mulighet til utvikling av smarte digitale tjenester som forenkler og forbedrer. Sanner, Jensen og Mæland må samle mer makt ett sted i forvaltningen.

Regjeringen må beslutte overordnede rammer og felles regler for alle it-investeringer som betales med skattebetalernes penger. Disse prinsippene må gjøres obligatoriske og pengekranen til prosjekter som bryter prinsippene må stenges.

De store utviklingsprosjektene hvor alt skal bygges fra grunn av må begrenses til et minimum eller aller helst avvikles. Det er ingen grunn til å skrote alt gammelt. Og når noe skal byttes – bruk standard programvare som benyttes av andre. Bruk ny teknologi til å gjøre det eksisterende bedre. Bytt ut gradvis. Men gjør det med en helhetlig plan. I IBM kaller vi det: Tenk stort – start i det små – skaler raskt.

Norge er et lite land. Ressursene er begrensede og vi har mangelfull realfagskompetanse. Mangel på kapasitet og kompetanse utgjør en alvorlig trussel mot målene om forenkling, fornyelse og forbedring. Derfor – rett blikket utover. Internasjonale aktører står klare til å inngå forpliktende partnerskap med det offentlige. Både fordi vi vil tjene penger, men også fordi vi vil være med å løse store utfordringer i et samfunn vi er en viktig del av.

Nordiske og internasjonale selskaper tar med glede imot Jan Tore Sanners invitasjon – vi vil gjerne ta ansvaret for å utvikle og drifte statens IT løsninger. Så kan staten bry seg om det viktige – bestille gode digitale tjenester og løsninger som gjør at vi som borgere opplever at det offentlige forenkler, fornyer og forbedrer. Det er smart bruk av penger. Penger som allerede er der.

Arne Norheim er administrerende direktør i IBM Norge.