Satser på forskning

Satser på forskning

INNLEGG: Vi sparer ikke slik Hysing hevder, vi forbereder oss på framtiden, skriver Tora Aasland.

Med referanse til Forskningsrådets konferanse Infra-dagen 2012 anklager fagredaktør Ahlert Hysing meg for ikke å ville snakke om hvor mye vi investerer i forskning i Norge.

Det er en underlig anklage, gitt at jeg snakket om utstyrsinvesteringene i talen jeg holdt og om vår generelle forskningssatsing, inkludert moms-problematikken som Hysing tar opp, i gjentatte svar i den påfølgende diskusjonen. Men jeg gjentar gjerne den rød-grønne regjeringens innsats på forskningsområdet.

Inkluderer vi forslaget til budsjett for 2012, har denne regjeringen økt den offentlige finansieringen med reelt 5,2 milliarder kroner – noe som tilsvarer en realvekst på 27,3 prosent i perioden 2005 til 2012. Dette viser at regjeringen har prioritert forskning høyt, og vi vil fortsette å gjøre det. Vi vet også at stor forskningsinfrastruktur er en nasjonal og internasjonal fellesressurs, og har derfor etablert en egen ordning for systematisk og langsiktig investering i utstyr. Ordningen ble etablert i 2009 og gir 280 millioner kroner i året til infrastrukturinvesteringer over en egen post på statsbudsjettet.

Hysing kritiserer at det er flere som har søkt Forskningsrådet om utstyrsmidler enn det er som har fått tildeling. Jeg jobber hele tiden for best mulig rammevilkår for norsk forskning, også for økte utstyrsbevilgninger, men må likevel få peke på at Forskningsrådet er en nasjonal konkurransearena. Poenget med å utlyse midler gjennom NFR er nettopp å identifisere de beste forskerne og de beste utstyrsprosjektene ved hjelp av internasjonale fagfellevurderinger.

Hysing kritiserer også det han kaller et fratrekk fra infrastrukturordningen på 1,2 milliarder til europeiske ESFRI. Han indikerer at disse midlene ikke kommer norsk forskning til gode. Det er misforstått. Norge har tilbudt vertskap for tre prosjekter på ESFRIs veikart, og har vedtatt forpliktelser i forhold til tre prosjekter til. Midlene vil først og fremst gå til utstyrsinvesteringer hos den norske samarbeidsparten i det europeiske konsortiet, samt til hovedkvarter i Norge.

Med hensyn til Hysings bekymring vedrørende bevilgninger til tungregning vil jeg vise til den særskilte tildelingen på 70 millioner til e-infrastruktur i 2007, tildelingen på 32 millioner til nasjonal tungregning i 2011, og tildelingen samme år på åtte millioner nettopp til det europeiske tungregnesamarbeidet (PRACE) som Hysing framholder som viktig. Med andre ord: Vi sparer ikke slik Hysing hevder, vi bruker store midler for å forberede oss på framtiden.

Tora Aasland, forskningsminister