- Selv monstre kan temmes

- Selv monstre kan temmes

Evry mener at offentlige ikt anskaffelser kan forbedres.

De norske anskaffelsesreglene har i den siste tiden fått massiv kritikk. En av arkitektene bak dagens regelverk, Inger Roll Mathiessen som er juridisk direktør i Posten, sa at «Vi har skapt et monster».

Evry mener at en av problemstillingene er at offentlige innkjøpere bidrar til at konkurransen ved anskaffelser blir dårligere ved å sette for strenge krav til leverandørene.

Jan Sandtrø, som er juridisk direktør i Evry, mener at selv monstre kan temmes og kommer med fire synspunkter for hvordan han mener at anskaffelser med enkle grep kan gjøres betraktelig bedre for leverandørene, samtidig som det offentlige opprettholder konkurransen.

Velg konkurransepreget dialog

-Evry møter daglig de utfordringer offentlige anskaffelser innebærer, og skriver i en pressemelding at de mener at det er en rekke endringer som bør gjøres for å bedre offentlige anskaffelser i Norge, som for eksempel bedring av regelverket. Allikevel skriver Evry at de ser at det er enkelte grep offentlige innkjøpere selv kan ta for å få flere tilbud og derved bedre konkurransen. Det første punktet på Sandtrøs liste er å velge en konkurransepreget dialog.

Gjør konkurransen best mulig ved å velge konkurranse med forhandlinger eller konkurransepreget dialog der hvor det er mulig. Dersom dette av ulike grunner ikke er mulig, bør oppdragsgiveren som et minimum gi leverandørenereell mulighet til å vurdere risikoen ved leveransen ved utarbeide gode og dekkende konkurransegrunnlag, og gi gode svar i spørsmålsrunden for anskaffelsen før tilbudsfristen, står det i pressemeldingen.

Sandtrøen mener også at man bør bruke balanserte avtalevilkår, og ikke falle for fristelsen til å ta inn vilkår som leverandørene vil måtte ta forbehold mot, slik at en risikerer avvisningssituasjoner. Han mener at standardavtaler ikke bør endres til å bli strengere for leverandørene. Mange leverandører kan ikke akseptere standardavtalene uten å ta forbehold, og avtalene bør derfor endres til å være mer akseptable for leverandørene, skriver Evry.

Fir på kravene

Videre mener Sandtrø at man må begrense bruken av krav til det som er absolutt nødvendig, og at man ikke må skape dilemmaer for leverandørene ved situasjoner hvor disse må påta seg ansvar som de ikke kan videreføre til leverandører av standard programvare og løsninger.

Leverandører som ikke kan eller vil utbedre feil og mangler, men som tar risikoen, vil bli igjen i konkurransen. Det vil også leverandører som aksepterer strenge avtalevilkår uten å ta forbehold, men uten vilje eller evne til å oppfylle avtalens krav. Men er det slike leverandører vi ønsker til offentlig anskaffelser?

En offentlig anskaffer skal forvalte offentlige midler på best mulig måte for samfunnet. Hensikten med en anskaffelse er da normalt å oppnå best mulig kvalitet på en leveranse til best mulig pris.

Er kravene til leverandørene for strenge vil det være en risiko for at leverandører ikke vil – eller kan – delta i anskaffelsen. En forutsetning for en godt gjennomført konkurranse, er at tilstrekkelig mange tilbydere deltar. Det er da viktig at tilbydere ikke faller fra i prosessen frem til evaluering av tilbudene. Utfordringen i offentlige anskaffelser er at tilbydere som ønsker vesentlige endringer i vilkårene for leveransen (såkalte «forbehold») skal avvises, og ekskluderes fra konkurransen. Mens man i det private snakker man om «å gjøre leverandørene gode» for å få en god konkurranse, kan man i offentlige anskaffelser snakke om «å beholde leverandørene». Da er det avgjørende at det ikke stilles for strenge vilkår eller vilkår som er så detaljerte at de i praksis stenger for alternative løsningsforslag.

Tilbydere er avhengig av vilkårene som hensyntar risiko og ansvar i den aktuelle leveranse. Medfører vilkårene som ligger til grunn for anskaffelsen risiko eller ansvar som er vanskelig å akseptere for tilbydere, vil tilbyderne måtte ta forbehold til vilkårene. Forbehold vil kunne medføre avvisning av tilbud, eller at tilbydere velger å ikke bruke ressurser og kostnader ved utarbeidelse av tilbud pga. risikoen for å bli avvist. Resultatet blir i begge tilfeller færre tilbydere i konkurransen, og dermed et dårligere grunnlag med leverandører å velge blant, skriver Evry i pressemeldingen.