Selvforsynt med omsorgsteknologi

Selvforsynt med omsorgsteknologi

DND: Vi må tørre å være visjonære, fremtidsrettet og moderne.

Av Peter Flem og Gjermund Hagaseter (FrP)

I en tid hvor befolkningsvekst, eldrebølge og omsorgsbehov er stadig økende er det en unnlatelsessynd at norske politikere ikke henger med på den teknologiske utviklingen. Samtlige politikere ønsker en fortsatt velferdsutvikling som gir innbyggerne bedre tjenester. Det paradoksale er at majoriteten av de samme politikerne ikke evner å legge forholdene til rette for investeringer og innovativ bruk av teknologi for å skape den utviklingen innenfor tjenestetilbudet som alle er opptatt av.

Helseministeren har selv påpekt de store utfordringene knyttet til det fremtidige ressursbehovet for personell i pleie- og omsorgssektoren. Fremtidens løsninger ligger i å sørge for at teknologien reduserer vekstbehovet i sektoren. Da kan vi ikke gå baklengs inn i fremtiden, men må snarere tvert i mot være villige til å satse på teknologi som er til det beste for både pasienter, ansatte og samfunnet.

Teknologiske hjelpemidler vil kunne tilrette-legge hverdagen på en slik måte at eldre mennesker blir gitt muligheten til å kunne bo lengre hjemme. Dette er noe som er svært ressursbesparende. Og vel så viktig; dette er noe som vil gi enkeltmennesker økt livskvalitet.

Det finnes ingen gode alternative løsninger for fremtidens omsorgsutfordringer. Nettopp derfor er politikere nødt til å starte arbeidet med og bringe Norge inn i fremtidens teknologiverden allerede nå. Det er en omfattende prosess som må gå over flere parametre samtidig. Vi må satse på teknologisk utvikling og forskning. Investeringer i omsorgsteknologi må bli et prioritert område, og vi må tilpasse lovverket i forhold til den moderne tidsalderen vi faktisk lever i.

Teknologien og mulighetene er så omfattende at vi ikke kan gjøre dette alene. Verken teknologileverandører eller politiske partier har kompetanse eller ressurser til å gjøre dette alene. FRP og Høyre ser behovet for å gjøre omfattende grep rundt tema omsorgsteknologi. Det er ingen enkel oppgave å innføre teknologi inn i omsorgstjensten, men vi har ikke noe valg i forhold til de enorme utfordringene som møter oss.

Det betyr ikke at maskiner skal erstatte mennesker, men at teknologien skal brukes som en viktig lagspiller til det beste for eldre mennesker, ansatte i pleie- og omsorgssektoren, og selvfølgelig samfunnet som helhet.

Dersom vi skal sørge for en bærekraftig samfunnsutvikling som ivaretar velferden til innbyggerne må vi tørre å være visjonære, fremtidsrettet og moderne.

Ser vi historisk hvordan vi har klart å bli en oljenasjon kunne vi kanskje tatt politisk læring av den prosessen som var gjort da vi fant olje. I 1971 la et enstemmig Storting grunnsteinen i den fremtidige oljepolitikken som var utformet som ”10 oljebud” (tekniskmuseum) og hvor bud nr. 2 og 7 kunne overføres til IT-Norge:

2. Petroleumsfunnene skulle utnyttes slik at Norge ble selvforsynt med råolje.

7. Staten skulle engasjere seg på alle plan av oljevirksomheten. Myndighetene skulle dessuten medvirke til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk integrert miljø med såvel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.

De samme budene kunne vi trenge i dagens teknologiske IT-samfunn:

2. Norge skal være selvforsynt med omsorgsteknologi.

7. Staten skal engasjere seg på alle plan av omsorgsteknologien. Myndighetene skal medvirke til en samordning av norske inte-resser innenfor norsk omsorgsteknologi og til oppbygging av et norsk integrert IT-miljø med såvel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.