Ser opp til Norge

Ser opp til Norge

Britene ser til Norge for å se hvordan de kan øke andelen kvinner i naturvitenskapelige fag.
IKT Norge, Renate-senteret, Kvinneuniversitetet og Microsoft samarbeidet denne uken om en konferanse om jenter og teknologifag. En av foreleserne var hentet fra Storbritannia, fra det nystartede britiske tiltaket "

UK Resource Centre for Women in SET (Science, Engeneering and technology)". -- I Storbritannia er et ønske om 40 prosent kvinneandel i alle styrer bare en fjern drøm. Her i Norge har dere fått det legalisert. På det juridiske og regelmessige området ligger Norge langt foran et land som Storbritannia når det gjelder rekruttering av kvinner til ledelse og teknologifag, forteller Pat Turrell fra det britiske SET-senteret.

Treårig plan

For noen år tilbake var det ganske mange kvinner i Storbritannia som studerte teknologi og realfag. Så sank andelen dramatisk. Dette har skjedd samtidig med at underskuddet på arbeidskraft innen teknologi og realfag i Storbritannia har blitt betydelig.

-- Dette er noe av basisen for tiltakene britiske myndigheter nå har iverksatt. Senteret har rundt 25 ansatte. Deltakerne er tre universiteter og en videregående skole. Sammen skal de samle erfaringer og lage et ressurssenter der erfaringer kan utveksles, med klare målsettinger om å få flere kvinner inn i både realfag generelt, men teknologifag spesielt, forteller Turrell.

I Storbritannia, som i Norge, er man opptatt av mangelen på mangfold når bare halvparten av befolkningen viser synlig interesse for store fagområder. I Norge er det fremdeles noe arbeidsløshet innen teknologifag, i Storbritannia mangel på arbeidskraft og dermed en økonomisk drivkraft for å få fart på kvinnerekrutteringen. Ifølge Turrell ligger Norge likevel langt foran på dette feltet.

Image-problem

Norske jenter i 15-års alderen synes teknologi og realfag er viktig for samfunnsutviklingen, og vil gjerne jobbe med fagområder som er betydningsfulle, men personlig foretrekker svært få å bli forskere innen realfag eller å bli teknologer.

Det er noen av funnene i Prosjekt Rose, et internasjonalt prosjekt der 32 land deltar. Prosjektet er initiert av de norske forskerne Camilla Schreider og Svein Sjøberg ved Universitetet i Oslo. De spør 15 år gamle jenter og gutter i alle land de samme spørsmålene. Det handler om hvilke fagområder ungdommene synes er viktige, og hva de vil bli når de blir store.

De spør også en rekke spørsmål om hva de kunne ønske seg å lære mer om, alt fra hvordan atombomber lages, til kunnskap om hekser og spøkelser. På en rekke områder svarer gutter og jenter likt. Men i teknologi-spørsmål skiller de lag. Guttene er lanmgt mer interessert enn jentene.

-- Naturfagene kan ha et stort imageproblem, særlig overfor den kvinnelige halvdelen av ungdommen. Vår undersøkelse kan tyde på at natur- og teknologifag har en stor jobb å gjøre for å kommunisere bedre med ungdommen, påpeker Schreider.

Fremtiden

I Storbritannia er de i gang med et stort arbeid nettopp på dette.

-- Flere av våre kvinnelige teknologiprofessorer er opptatt av å kommunisere ut den betydningen teknologi vil ha innen ulike fagområder i fremtiden. De mener at vi må se fremover og ikke bare vektlegge hva vi bruker teknologi til i dag. Teknologi er ikke bare datamaskiner og vanskelig matematikk. Fremtidens teknologi kan vise seg å ha større appell til unge jenter. Det er disse aspektene vi nå vil prøve å kommunisere ut, forteller Turrell.